Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Helm là gì ?

Chắc các bạn từng làm qua kubernetes nhưng chưa đụng tới helm thì thường thắc mắc helm là gì ?  Helm giúp bạn tìm kiếm, chia sẽ và dùng phần mềm đã được built trong kubernetes. Helm giúp bạn quản lý ứng dụng chạy trên kubernetes.  Helm Chart giúp bạn định nghĩa, cài đặt, nâng cấp kubernetes thậm chí đó là một ứng dụng phức tạp chạy trên kubernetes.  Charts dễ dàng tạo, đánh phiên bản, chia sẽ và public ra cộng đồng.  Helm là một project của hiệp hội CNCF : https://www.cncf.io/ Cài đặt kubernetes-helm trên MAC :  brew install helm Mục đích của Helm là gì ?  Như ta đề cập phía trên thì helm là công cụ dùng để quản lý các package kubernetes còn gọi là charts, Helm có thể làm các việc sau:     - Tạo những Charts mới từ ban đầu     - Đóng gói những charts theo dạng lưu trữ tgz     - Kết nối với repo charts nơi mà các charts lưu trữ.      - Quản lý vòng đời phát hành của chart. Đối với Helm thì có 3 thành phần cơ bản sau:     - chart    - config    - release  Helm client được viết bằng ngôn

Định nghĩa các biến số đầu vào trong terraform.

  Trong terraform bạn định nghĩa các biến số bằng cách tạo một file variables.tf trong thư mục terraform.  File đó có dạng như sau :  variable "resource_group_name" { default = "myTFResourceGroup" } Trong file này ta định nghĩa biến số là : resource_group_name có giá trị mặc định là: myTFResourceGroup. Giá trị của biến số đã được định nghĩa nên ta không cần phải nhập vào.  Bây giờ ta cập nhật cấu hình terraform của bạn với biến số của bạn định nghĩa ở trên.  resource "azurerm_resource_group" "rg" { + name = var.resource_group_name - name = "myTFResourceGroup" location = "westus2" tags = { Environment = "Terraform Getting Started" Team = "DevOps" } } Lúc này name của resource được lấy từ file variables.tf  Apply cấu hình terraform :  $ terraform apply Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicate

Cách tạo các tác vụ liên kết trong terraform.

 Trong quá trình provisioning một hạ tầng nào đó các bước khởi tạo một thành phần hay một service phải theo từng tự trước sau.   Trong terraform cũng có quá trình như vậy.   Trong bài viết này mình đề cập đến việc tạo các tác vụ tài nguyên và tác vụ module liên kết với nhau như thế nào.   Trong hầu hết việc tạo các tác vụ liên kết thì trong terraform phỏng đoán việc sắp xếp tạo các tài nguyên phụ thuộc vào các cấu hình đã đưa sẵn. Cho nên những tài nguyên được tạo và được xóa theo một từng tự có sẵn.  Tuy nhiên trong một số trường hơp thì terraform không thể phỏng đoán đươc tuần tự trước sau của việc provisioning một số dịch vụ. Trong trường hợp này thì bạn sử dụng tham số : depends_on  Ví dụ bạn tạo một file main.tf như sau:  terraform { required_providers { aws = { source = "hashicorp/aws" version = "2.69.0" } } } provider aws { region = "us-west-1" } data "aws_ami" "amazon_linux" { most_rec

Chứng chỉ AWS certificate

 Vừa mới pass cái chứng chỉ AWS Certificate Data Analytics các bác ạ, vui quá nên post lên đây khoe mọi người.  Năm vừa rồi thì pass cái AWS Certificate Developer.  Khoe mọi người luôn :))  Hy vọng mình sẽ có những bài viết về cách học cũng như nội dung thi để pass những chứng chỉ này.  

Prosus mua lại StackOverflow với giá 1,8 tỷ USD.

  Bây giờ người dùng sẽ sang một trang mới cũng như StackOverflow sẽ có một bước ngoặc mới khi hôm nay Prosus (PROSY) thông báo đã mua lại StackOverflow với giá 1,8 tỷ đô la.  Đây là một sự kiện không chỉ dành cho 2 công ty này mà còn ảnh hưởng đến người dùng đặc biệt là developer trên thế giới.  Tham khảo: https://stackoverflow.blog/2021/06/02/prosus-acquires-stack-overflow/