Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn unit test

Test coverage trong python flask.

Viết unit test là công đoạn mà developer nào cũng phải làm, unit test dùng để kiểm tra code của bạn viết có làm việc như mong đợi hay không ?  Flask cung cấp một bộ test dưới trình máy khách để  request lên ứng dụng và trả về một dữ liệu.  Bạn phải test code nhiều nhất có thể, trong trường hợp có nhiều nhánh trong lệnh if bạn phải đảm bảo các nhánh if đã được test khi các điều kiện được match.  100% coverage không có nghĩa là đảm bảo ứng dụng của bạn không có bug. Trong flask thông thường bạn sử dụng thư viện pytest và coverage, cài đặt nó: $ pip install pytest coverage Thiết lập: Tạo một folder test, và trong folder này có file : conftest.py; file này chứa những hàm  fixtures    Mỗi test sẽ tạo ra một database file và có vài thông tin trong nó:  INSERT INTO user ( username , password ) VALUES ( 'test' , 'pbkdf2:sha256:50000$TCI4GzcX$0de171a4f4dac32e3364c7ddc7c14f3e2fa61f2d17574483f7ffbb431b4acb2f' ), ( 'other' , 'pbkdf2:sha256:50000$kJPKsz6N$d2