Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn terraform terraform module terraform modun

Cách viết và dùng một terraform module.

  Chắc hẵn các bạn đã nghe qua terraform module, terraform module là những modun mà việc sử dụng lại module đó cho nhiều component khác nhau.  Ví dụ bạn muốn tạo nhiều keyvault khác nhau nhưng thay vì mỗi khi tạo keyvault bạn phải viết nguyên một cái resource dài nhằng, bạn có thể viết một module rồi phía ngoài bạn muốn tạo bao nhiêu keyvault khác nhau bạn chỉ cần khai báo tên và các parameter kèm theo của keyvault đó.  Vậy cấu trúc khi viết một mudun trong terraform như thế nào.  Hình trên là cấu trúc thư mục và file của một modun terraform điển hình.  Các file main.tf và variables.tf của modun được bỏ vào thư mục Modules và thư mục con là tên của một resource. Trong hình trên modun đó là Resource_Group trong Azure Cloud.  Vậy trong file main.tf có gì.  Trước tiên bạn muốn viết resource group có những parameter nào thì bạn lên trang terraform:  https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs/resources/resource_group resource "azurerm_resource_group" &q