Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn terraform

Cách tạo các tác vụ liên kết trong terraform.

 Trong quá trình provisioning một hạ tầng nào đó các bước khởi tạo một thành phần hay một service phải theo từng tự trước sau.   Trong terraform cũng có quá trình như vậy.   Trong bài viết này mình đề cập đến việc tạo các tác vụ tài nguyên và tác vụ module liên kết với nhau như thế nào.   Trong hầu hết việc tạo các tác vụ liên kết thì trong terraform phỏng đoán việc sắp xếp tạo các tài nguyên phụ thuộc vào các cấu hình đã đưa sẵn. Cho nên những tài nguyên được tạo và được xóa theo một từng tự có sẵn.  Tuy nhiên trong một số trường hơp thì terraform không thể phỏng đoán đươc tuần tự trước sau của việc provisioning một số dịch vụ. Trong trường hợp này thì bạn sử dụng tham số : depends_on  Ví dụ bạn tạo một file main.tf như sau:  terraform { required_providers { aws = { source = "hashicorp/aws" version = "2.69.0" } } } provider aws { region = "us-west-1" } data "aws_ami" "amazon_linux" { most_rec

Quy luật đặt tên (Naming conventions) trong terraform.

 Naming conventions là quy ước đặt tên, nó áp dụng cho tất cả các ngon ngữ lập trình trong đó terraform không là ngoại lệ dù terraform không phải là ngôn ngữ lập trình.  Terraform là một công cụ phần mềm dùng để thực hiện việc pháp triển hạ tầng dươi những mã code.  Terraform cung cấp luồng làm việc dưới dạng command line để quản lý hàng trăm các dịch vụ đám mây.  Terraform hệ thống hóa các API của dịch vụ đám mây thông qua những file cấu hình định nghĩa.  Vậy trong terraform thì quy định đặt tên như thế nào ?  Quy định chung:  1. Dùng dấu gạch dưới _(underscore) thay vì dùng dấu gạch giưã (- dash) cho tất cả như: tên tài nguyên, tên dữ liệu nguồn data source, tên biến và outputs.  2. Chỉ sử dụng ký tự thường (không ký tự hoa) và số. Tài nguyên và data source argument. 1. Không lặp lại kiểu tài nguyên trong tên tài nguyên.     Nên sử dụng:  resource "aws_route_table" "public" {}    Không nên sử dụng:  resource "aws_route_table" "public_route_table&quo