Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn tao trang dang ky voi php

Cách viết một trang đăng ký và trang đăng nhập với php7 và database là mysql.

OK, đã rất lâu rồi không làm việc lại với PHP và MySQL, hiện tại phiên bản PHP đã có version 8.0.9 và ngày release là 29 tháng 7 năm 2021.  Phiên bản tăng liên tục nên một số thư viện cũng nhưng các function kèm theo cũng loại bỏ và phát triển các thư viện mới hơn.  Ví dụ điển hình như PHP 5 thì dùng mysql_connect để kết nối với database MySQL, còn PHP version cao hơn thì sử dụng mysqli_connect.  Trước khi vào làm bài này thì bạn cần phải chuẩn bị cài đặt trước.  1. Database MySQL  2. PHP và các thư viện kèm theo. 3. Có thể là Apache hoặc Nginx.  Tạo database:  Bạn tạo một file config.php để chứa thông tin database name, username, password, .... <?php    define('DB_SERVER', 'localhost');    define('DB_USERNAME', 'root');    define('DB_PASSWORD', 'xxxx');    define('DB_DATABASE', 'development_db');    $db = mysqli_connect(DB_SERVER,DB_USERNAME,DB_PASSWORD,DB_DATABASE); ?> Bạn phải tạo một database có tên là: developm