Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn serverless

Time out của lamBDA Aws như thế nào?

Chắc hẳn nếu bạn đã từng làm qua AWS Lambda serverless thì thông số time out của lambda và các thành phần liên quan quả là nhứt đầu phải không ạ. Bài viết này tập trung phân tích thông số time out của AWS Lambda. Các thành phần thông thường khi thiết kế một hệ thống lambda serverless là: Event source : có thể là : Api Gateway, Lambda function: lambda Service : có thể là S3, dynamoDb, DocumentDB, SNS, .... Event source AWS Api Gateway có thông số timeout tối đa là :29s  Có nghĩa là khi một API được gọi vào thông qua AWS Api Gateway thì thời gian xử lý không quá 29s. Nó phù hợp hầu hết các các API ngoaị trừ các API có một chút về tính toán DynamoDB Stream có khả đọc 40 000 đơn vị trong một table cùng một lúc. Lambda function Thông số time out của lambda function có thể set lên tới 15 phút (900s ) Thông thường nó được set 5s.  Concurrent Execution  Có giá trị mặc định là 1 000 trên một aws account (authen thông qua 1 aws e