Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn network policy

Khai báo một Network Policy trong kubernetes cluster.

Phần này giúp ta khởi đầu với việc sử dụng NetworkPolicy API cho việc khai báo một network policy để các pod trong cluster giao tiếp với nhau như thế nào ?   Chuẩn bị :  1. Trước khi đi vào phần chính là khai báo một network policy trong cluster kubernetes thì bạn phải có sẵn một cluster trước.  2. Và version của kubernetes server phải bằng v1.8 hoặc hơn.  3. Có sẵn network providers cho hệ thống cluster của bạn, một số network provider có trên thị trường hiện nay:  - Calio  - Cilium   - Kube-router  - Romana  - Weave Net Tạo một nginx deployment và expose nó ra một service. Để tạo một deployment ta chạy lệnh sau:  kubectl create deployment nginx --image=nginx deployment.apps/nginx created Vậy  một deployment được tạo, giờ ta expose deployment này ra một service có tên là nginx.  kubectl expose deployment nginx --port=80 service/nginx expose Service nginx và pod nginx này chạy trên namespace default và service nginx expose trên port 80. kubectl get svc,pod NAME C