Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn naming conventions

Quy luật đặt tên (Naming conventions) trong terraform.

 Naming conventions là quy ước đặt tên, nó áp dụng cho tất cả các ngon ngữ lập trình trong đó terraform không là ngoại lệ dù terraform không phải là ngôn ngữ lập trình.  Terraform là một công cụ phần mềm dùng để thực hiện việc pháp triển hạ tầng dươi những mã code.  Terraform cung cấp luồng làm việc dưới dạng command line để quản lý hàng trăm các dịch vụ đám mây.  Terraform hệ thống hóa các API của dịch vụ đám mây thông qua những file cấu hình định nghĩa.  Vậy trong terraform thì quy định đặt tên như thế nào ?  Quy định chung:  1. Dùng dấu gạch dưới _(underscore) thay vì dùng dấu gạch giưã (- dash) cho tất cả như: tên tài nguyên, tên dữ liệu nguồn data source, tên biến và outputs.  2. Chỉ sử dụng ký tự thường (không ký tự hoa) và số. Tài nguyên và data source argument. 1. Không lặp lại kiểu tài nguyên trong tên tài nguyên.     Nên sử dụng:  resource "aws_route_table" "public" {}    Không nên sử dụng:  resource "aws_route_table" "public_route_table&quo