Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn load balancer

NodePort , Load Balancer và Ingess trong kubernetes.

Khái niệm NodePort , Load balancer và Ingress hay làm chúng ta lẫn lộn. Để làm rõ vấn đề này bạn cần vững và hiểu các khái niệm sau :  NodePort :  NodePort là dịch vụ cơ bản nhất của Kubernetes để traffic bên ngoài đi vào dịch vụ bên trong.  NodePort được định nghĩa trong file YAML như sau:  apiVersion: v1 kind: Service metadata: name: my-nodeport-service spec: selector: app: my-app type: NodePort ports: - name: http port: 80 targetPort: 80 nodePort: 30036 protocol: TCP NodePort hiện tại của service là : 30036 Loadbalancer:   Loadbalancer sẽ cung cấp 1 single IP address để truy cập vào dịch vụ phía trong:  Ingress: Ingress không phải là kiểu dịch vụ như 2 dịch vụ nói trên,  Ingress giống nginx hơn, nó control domain, subdomain và các sub path phía sau domain: Define 1 ingress như sau:  apiVersion: extensions/v1beta1 kind: Ingress metadata: name: my-ingress spec: backend: serviceName: other