Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn k8s

Khai báo một Network Policy trong kubernetes cluster.

Phần này giúp ta khởi đầu với việc sử dụng NetworkPolicy API cho việc khai báo một network policy để các pod trong cluster giao tiếp với nhau như thế nào ?   Chuẩn bị :  1. Trước khi đi vào phần chính là khai báo một network policy trong cluster kubernetes thì bạn phải có sẵn một cluster trước.  2. Và version của kubernetes server phải bằng v1.8 hoặc hơn.  3. Có sẵn network providers cho hệ thống cluster của bạn, một số network provider có trên thị trường hiện nay:  - Calio  - Cilium   - Kube-router  - Romana  - Weave Net Tạo một nginx deployment và expose nó ra một service. Để tạo một deployment ta chạy lệnh sau:  kubectl create deployment nginx --image=nginx deployment.apps/nginx created Vậy  một deployment được tạo, giờ ta expose deployment này ra một service có tên là nginx.  kubectl expose deployment nginx --port=80 service/nginx expose Service nginx và pod nginx này chạy trên namespace default và service nginx expose trên port 80. kubectl get svc,pod NAME C

Docker sẽ bị loại bỏ trên những bản release tiếp Theo của Kubernetes.

  Ngày 02 tháng 12 năm 2020 , Kubernetes ra thông báo là docker sẽ được loại bỏ trên những bản kubernetes tiếp theo.  Từ bản Kubernetes 1.22 thì docker sẽ không được hỗ trợ trên bộ Kubernetes.  Như hình vẽ thì các node sẽ giao tiếp với Control Plane, và trên mỗi node, kubelet sẽ lấy thông tin node và thực thi CRI để tạo/xoá container chạy trên node mà kubenet đang quản lý.  Trong một bộ Kubernetes cluster thì docker chỉ đóng vai trò là CRI cho kubernetes Cluster.  Vậy CRI là gì ? CRI là viết tắt bởi Container Runtime Interface, là phần mềm đảm nhiệm cho container chạy.  Trong Kubernetes kubelets thì docker làm chức năng CRI dưới hình thái là một module gọi lại dockershim, vậy thực chất thì module dockershim bị loại bỏ khỏi Kubernetes ở các phiên bản tiếp theo.  Lý do :  Theo như Kubernetes đưa ra thì docker chỉ có chức năng CRI trong cluster nhưng nó vẫn có những thành phần không cần thiết được cài đặt trên cluster, làm cho cluster hoạt động nặng hơn,  [hinh h5] Theo như hình trên thì

Amazon CDK cho K8s - những bước cơ bản.

  Như chúng ta đã biết thì CDK là một framework của Amazon để viết code cho việc thiết lập hạ tầng mạng cho những ứng dụng chạy trên Amazon Web Service.  Không giống như các công cụ automation hạ tầng khác, muốn sử dụng framework này bạn phải biết ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình như : TypeScript, .NET, Java hay Python.  Trong bài viết này mình đề cập đến dùng CDK framework để viết một hạ tầng kubernetes trên AWS dùng ngôn ngữ python.  Trước khi đi vào thiết lập một ví dụ dùng ngôn ngữ python thì bạn cần cài Python và PIP kèm theo.  I. Các tool cần có:      Python >= 3.7.7      pipenv version 2018.11.26 hoặc cao hơn.  II. Cài đặt:      Cài đặt cdk8s thì bạn có 2 cách cài:  $ brew install cdk8s hoặc:  $ npm install -g cdk8s-cli III. Tạo project:     Ok, giờ bạn tạo project cdk bạn chạy các command sau:  $ mkdir hello $ cd hello $ cdk8s init python-app creating a new project from template: python-app ... Quá trình làm mình sẽ thực hiện các bước sau: Tạo một thư mục hello   Cài đặt cá