Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn issubclass()

Hàm isinstance() và issubclass() trong python.

Trước tiên ta có ví dụ sau: Kiểm tra xem 5 có phải là thuộc type : interger không ? x = isinstance(5, int ) Định nghĩa và cách sử dụng:  Do vậy định nghiã hàm isinstance là trả về True khi object muốn kiểm tra là thuộc dạng của object mong muốn và trả về False Syntax:  isinstance( object ,  type ) Thêm ví dụ: x =  isinstance ( "Hello" ,  ( float ,  int ,  str ,  list ,  dict ,  tuple ))   "Hello" là một dạng dữ liệu trong list dạng dữ liệu mô tả trên thì trả về True Ví dụ:  class  myObj:   name =  "John" y = myObj() x =  isinstance (y, myObj) Nếu y là một dạng của instance myObj thì trả về True  Ví dụ phức tạp hơn :  class X:         pass class Y(X):         pass class Z(Y):         pass x = Z() z = Z() print( isinstance (x,Z), isinstance (z,X)) Kết quả trả về : True True Hàm issubclass() Kiểm tra xem class: tuoi có phải là subclass của class: thanhvien không ? clas