Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn helm kubernetes

Helm là gì ?

Chắc các bạn từng làm qua kubernetes nhưng chưa đụng tới helm thì thường thắc mắc helm là gì ?  Helm giúp bạn tìm kiếm, chia sẽ và dùng phần mềm đã được built trong kubernetes. Helm giúp bạn quản lý ứng dụng chạy trên kubernetes.  Helm Chart giúp bạn định nghĩa, cài đặt, nâng cấp kubernetes thậm chí đó là một ứng dụng phức tạp chạy trên kubernetes.  Charts dễ dàng tạo, đánh phiên bản, chia sẽ và public ra cộng đồng.  Helm là một project của hiệp hội CNCF : https://www.cncf.io/ Cài đặt kubernetes-helm trên MAC :  brew install helm Mục đích của Helm là gì ?  Như ta đề cập phía trên thì helm là công cụ dùng để quản lý các package kubernetes còn gọi là charts, Helm có thể làm các việc sau:     - Tạo những Charts mới từ ban đầu     - Đóng gói những charts theo dạng lưu trữ tgz     - Kết nối với repo charts nơi mà các charts lưu trữ.      - Quản lý vòng đời phát hành của chart. Đối với Helm thì có 3 thành phần cơ bản sau:     - chart    - config    - release  Helm client được viết bằng ngôn