Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn function app

Azure là gì ? vài cảm nhận về Azure cloud.

 Azure là nền tảng công nghệ đám mây của Microsoft. Nó cũng giống như Amazon Web Service của Amazon và Google Cloud của hãng google, Ali cloud của Alibaba. Những chú ý ban đầu khi làm quên với Azure:  1. Subcription :      - Trước khi sử dụng các dịch vụ trong Azure điều đầu tiên bạn phải tạo một subcription cho tài khoản Azure của bạn.      - Subcription là dịch vụ chứa các thông tin về thanh toán, tài khoản của bạn, khi bạn sử dụng các dịch vụ gì thì chi phí được tính trên subcription của bạn.  2. Resource group :      - Là nhóm các tài nguyên mà bạn cần group nó lại, bạn có thể group theo môi trường mà bạn đang định thiết lập;            Như môi trường develop, qc, staging hay môi trường production.      - Và resource group này phải chạy trên một vùng nào đó; ví dụ như : East US, East US 2,     South East Asia, ... nó giống như region của AWS.    3 . Các service hay dùng trên Azure:      - Virtual Marchine: máy ảo -  nó tương đương vơi EC2 instance của AWS.     - Conttainer Instanc