Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn flask

Test coverage trong python flask.

Viết unit test là công đoạn mà developer nào cũng phải làm, unit test dùng để kiểm tra code của bạn viết có làm việc như mong đợi hay không ?  Flask cung cấp một bộ test dưới trình máy khách để  request lên ứng dụng và trả về một dữ liệu.  Bạn phải test code nhiều nhất có thể, trong trường hợp có nhiều nhánh trong lệnh if bạn phải đảm bảo các nhánh if đã được test khi các điều kiện được match.  100% coverage không có nghĩa là đảm bảo ứng dụng của bạn không có bug. Trong flask thông thường bạn sử dụng thư viện pytest và coverage, cài đặt nó: $ pip install pytest coverage Thiết lập: Tạo một folder test, và trong folder này có file : conftest.py; file này chứa những hàm  fixtures    Mỗi test sẽ tạo ra một database file và có vài thông tin trong nó:  INSERT INTO user ( username , password ) VALUES ( 'test' , 'pbkdf2:sha256:50000$TCI4GzcX$0de171a4f4dac32e3364c7ddc7c14f3e2fa61f2d17574483f7ffbb431b4acb2f' ), ( 'other' , 'pbkdf2:sha256:50000$kJPKsz6N$d2

KẾT HỢP GIỮA AWS LAMBDA VÀ API GATEWAY DÙNG NGÔN NGỮ PYTHON

KẾT HỢP GIỮA AWS LAMBDA VÀ API GATEWAY DÙNG NGÔN NGỮ PYTHON. Nội dung bài viết: Mục đích của bài viết. AWS Lambda là gì ? Thiết lập cấu hình cơ bản Thiết lập AWS lambda - Tạo function. - Kiểm tra function. Thiết lập API gateway. - Tạo API - Kiểm tra bằng manually. - Bật tính nằng CORS - Triển khai API - Kiểm tra API thông qua cURL Cập nhật Form. MỤC TIÊU: Sau bài viết này bạn có thể: Hiểu được AWS Lambda và API Gateway là gì và tại sao chúng ta cần sử dụng chúng. Thảo luận các lợi ích của việc sử dụng AWS lambda function. Dùng ngôn ngữ python để tạo các hàm AWS Lambda Phát triển các RESTFUL API đầu cuối kết hợp với API GATEWAY. Cách “đẩy ” một hàm AWS Lambda từ API gateway. ĐẦU TIÊN TA HIỂU AWS LAMBDA LÀ GÌ ? AWS (Amazon Web Service) Lambda là một dịch vụ theo nhu cầu của AWS nhẳm chạy mã code của bạn từ HTTP request hoặc sự kiện (event) để trả về kết qủa(resp