Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn cors

CORS là gì và ứng dụng trong aws lambda như thế nào ?

  CORS viết tắt bởi từ  Cross-Origin Resource Sharing  là kỹ thuật HTTP header   của một server cho biết các thông tin tên miền, cổng và giao thức (schema - http hay https ) từ một trình duyệt khách cho phép truy cập vào tài nguyên.  Ở dây thông thường là cho phép truy cập vào một API nào đó.  Ví dụ: Javascript trên domain-a.com truy cập đến domain-b.com Trong trường hợp này việc truy cập tới domain-b.com bị giới hạn vì việc truy cập này cần phải khai báo CORS.  Một request sử dụng kỹ thuật CORS như thế nào ?  Có 2 loại request áp dụng kỹ thuật này: 1. simple request:  Như tên gọi của nó thì simple request là một request đơn giản được sử dụng trong các method sau ;  GET  POST HEAD Content-type header trong simple request chỉ cho phép các giá trị sau:  application/x-www-form-urlencoded multipart/form-data text/plain Ví dụ cho một request áp dụng kỹ thuật simple request CORS như sau:  const xhr = new XMLHttpRequest ( ) ; const url = 'https://bar.other/resources/public-data/'