Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn biến số trong terraform

Định nghĩa các biến số đầu vào trong terraform.

  Trong terraform bạn định nghĩa các biến số bằng cách tạo một file variables.tf trong thư mục terraform.  File đó có dạng như sau :  variable "resource_group_name" { default = "myTFResourceGroup" } Trong file này ta định nghĩa biến số là : resource_group_name có giá trị mặc định là: myTFResourceGroup. Giá trị của biến số đã được định nghĩa nên ta không cần phải nhập vào.  Bây giờ ta cập nhật cấu hình terraform của bạn với biến số của bạn định nghĩa ở trên.  resource "azurerm_resource_group" "rg" { + name = var.resource_group_name - name = "myTFResourceGroup" location = "westus2" tags = { Environment = "Terraform Getting Started" Team = "DevOps" } } Lúc này name của resource được lấy từ file variables.tf  Apply cấu hình terraform :  $ terraform apply Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicate