Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn aws cdk

Amazon CDK cho K8s - những bước cơ bản.

  Như chúng ta đã biết thì CDK là một framework của Amazon để viết code cho việc thiết lập hạ tầng mạng cho những ứng dụng chạy trên Amazon Web Service.  Không giống như các công cụ automation hạ tầng khác, muốn sử dụng framework này bạn phải biết ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình như : TypeScript, .NET, Java hay Python.  Trong bài viết này mình đề cập đến dùng CDK framework để viết một hạ tầng kubernetes trên AWS dùng ngôn ngữ python.  Trước khi đi vào thiết lập một ví dụ dùng ngôn ngữ python thì bạn cần cài Python và PIP kèm theo.  I. Các tool cần có:      Python >= 3.7.7      pipenv version 2018.11.26 hoặc cao hơn.  II. Cài đặt:      Cài đặt cdk8s thì bạn có 2 cách cài:  $ brew install cdk8s hoặc:  $ npm install -g cdk8s-cli III. Tạo project:     Ok, giờ bạn tạo project cdk bạn chạy các command sau:  $ mkdir hello $ cd hello $ cdk8s init python-app creating a new project from template: python-app ... Quá trình làm mình sẽ thực hiện các bước sau: Tạo một thư mục hello   Cài đặt cá

AWS CDK là gì ? Cách khởi tạo để cấu hình một hạ tầng cho ứng dụng trên nền tảng đám mây AWS

AWS CDK là gì? Là b ộ công cụ phát triển đám mây AWS (AWS CDK) là khung(framework) phát triển phần mềm nguồn mở để xác định cơ sở hạ tầng đám mây dưới dạng mã với các ngôn ngữ lập trình hiện đại và triển khai thông qua AWS CloudFormation Deveoper có thể sử dụng một trong các ngôn ngữ lập trình để định nghĩa việc sử dụng lại các thành phần(component) được biết dưới tên Construct.  Trong bài viết này mình giới thiệu cách khởi tạo AWS CDK bằng ngôn ngữ python.  Tạo một project.  Tạo một folder, sau đó khởi động python cdk bằng lệnh : cdk init  mkdir my-project cd my-project cdk init app --language python Bật môi trường ảo cho python:  source .env/bin/activate Sau đó cài các  dependencies:  pip install -r requirements.txt Để cài những thư viện cdk python. ta dùng lệnh:  pip install aws-cdk.aws-s3 aws-cdk.aws-lambda Với aws-s3, aws-lambda là SERVICE-NAME.  Trước khi deploy lên AWS bạn chạy :  cdk synth: Tổng hợp thành một Cloudformation Template từ một hoặc