Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn apigateway

Time out của lamBDA Aws như thế nào?

Chắc hẳn nếu bạn đã từng làm qua AWS Lambda serverless thì thông số time out của lambda và các thành phần liên quan quả là nhứt đầu phải không ạ. Bài viết này tập trung phân tích thông số time out của AWS Lambda. Các thành phần thông thường khi thiết kế một hệ thống lambda serverless là: Event source : có thể là : Api Gateway, Lambda function: lambda Service : có thể là S3, dynamoDb, DocumentDB, SNS, .... Event source AWS Api Gateway có thông số timeout tối đa là :29s  Có nghĩa là khi một API được gọi vào thông qua AWS Api Gateway thì thời gian xử lý không quá 29s. Nó phù hợp hầu hết các các API ngoaị trừ các API có một chút về tính toán DynamoDB Stream có khả đọc 40 000 đơn vị trong một table cùng một lúc. Lambda function Thông số time out của lambda function có thể set lên tới 15 phút (900s ) Thông thường nó được set 5s.  Concurrent Execution  Có giá trị mặc định là 1 000 trên một aws account (authen thông qua 1 aws e

Spring cloud - bootstrapping là gì ? Xây dựng một ứng dụng sử dụng spring cloud cơ bản.

I. Khái quát:  Spring cloud là một framework để xây dựng một ứng dụng trên nền tảng đám mây rất mạnh mẽ. Khi chuyển qua môi trường phân tán (distributed env ) các framework thường đối mặt với các vấn đề chung. và framework này cung các các giải pháp để giải quyết những vấn đề đó. Các ứng dụng chạy với kiến trúc microservices thường mong muốn cho việc phát triển, triển khai và bảo trì một cách đơn giản nhất. Việc phân tích, phân thành mảng nhỏ các ứng dụng cho phép lập trình viên tập trung giải quyết một vấn đề trong một thời  điểm. và không ảnh hưởng đến các phần khác của hệ thống. Mặt khác những thử thách khác nhau khi chúng ta tiến tới sử dụng kiến trúc microservices: Những cấu hình bên ngoài là linh động và không cần build lại dịch vụ. Service discovery (dịch vụ quan sát và phát hiện ) Ẩn các dịch vụ phức tạp được deploy lên các host khác nhau.  Trong bài viết này, chúng ta sẽ build 5 microservcie, 1 config server và 1 discovery server, 1 gateway server, 1 book servi