Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn StatefulSet

Stateful Sets trong kubernetes.

 Khi set up một hệ thống kubernetes, có cả database trong đó thì phần tạo database master - slave trong kubernetes là phần tương đối khó nhằn,  Ví dụ trong bài viết này ta sẽ tạo một pod master và 2 pods slave , Pod master cho phép đọc và ghi dữ liệu, trong khi các pods slave còn lại chỉ cho phép đọc. Trước tiên ta sẽ set up pod master trước và sau đó là các slave.  Các bước set up các pod master và slave như hình.  Lúc này ta khai báo biến MASTER_HOST trỏ đến mysql-master để dữ liệu cần replicate từ master đã chỉ định  Trong headless service cần khai báo metadata name là:  name : mysql-h clusterIP : None   Và trong pod-definition.yml thì cần khai báo : subdomain : mysql-h hostname : mysql-pod Copy metadata và spec vào phần template của Deployment và đổi Deployment thành StatefulSet  Lúc này DNS trong kubernetes sẽ là : mysql-pod.mysql-h.default.svc.cluster.local  Nó sẽ bị duplicate DNS như trên.  Stateful Sets trong kubernetes là khi bạn tạo các pod StatefulSet thì pod được tạo đầu t