Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn GitHub Actions

How to deploy a react app to Azure storage account ?

 For react application, we can host it on Azure storage account and then we can enable static web on it.  Firstly, we create Storage account, in this part we take note:  1. Region of storage account.  2. Performance.  Once storage account is created successfully, we enable static website and put index.html as index document name as below:  After click SAVE button, we get URL for the static website.  Example :  https://xxxxxx.z23.web.core.windows.net/ OK, then we deploy code into storage accounts:  For deployment, we need access key of storage account,  Click on Storage accounts >> Settings >> Access Keys  to get ConnectionString:  For deployment we can use Jenkins, GitHub Action,.... In this topic I use GitHub Action for deployment,  1. Create a deploy.yml file,      deploy : if : ${{ contains(github.ref, 'develop') }} runs-on : ubuntu-latest strategy : matrix : node-version : [12.x] steps : - name : Checkout GitHub Action u

GitHub Actions là gì ? Làm quen với GitHub Actions.

  Như ta đã biết github là nới chứa source code nổi tiếng thế giới hiện nay, ngoài github còn có gitlab, bitbucket, codecommit, ... Cơ bản github miễn phí cho người dùng developer, nếu nhu cầu sử dụng nhiều repo cũng như project có nhiều thanh viên developer tham gia thì bạn có thể mua bản nâng cao.  Về tiến trình CI/CD process, chúng ta có thể biết tới như Jenkins, Team City, Codepipeline trên AWS, ...  GitHub Actions mới ra đời gần đây , ngày 13 tháng 11 năm 2019, GitHub Actions ra phiên bản đầu tiên, trước đó khoảng 1 năm bản beta ra đời.  Tham khảo tại đây : https://github.blog/2019-08-08-github-actions-now-supports-ci-cd/ GitHub Actions khá đơn giản, khi tiến trình build, test và deploy được viết trong một file có định dạng yaml nằm trong thư mục .github/workflows/ trong chính source code của bạn.  GitHub Actions là một event-driven nghĩa là chương trình chạy một loạt các dòng lệnh khi bạn nhận được 1 event, ví dụ mỗi lần một developer nào đó tạo một pull request cho một repositor