Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Azure data factory

Azure Data Factory là gì

  Azure Data Factory Version 2 cho phép bạn tạo lịch luồng dữ liệu (pipeline hay workflow ) để đổ các loại dữ liệu vào (ingest data) các loại dữ liệu này có thể không cùng format, .. sau đó xử lý dữ liệu bằng dịch vụ compute như Azure HDInsight Hadoop, Spark, Azure Data Lake Analytics, Azure Machine Learning sau đó truy xuất dữ liệu ra data store như Azure SQL data warehouse. Các format dữ liệu đầu vào. Một số REST API cho Azure Data Factory version 2.  1. Factories 2. Linked Services 3. Datasets 4. Pipelines 5. Pipeline Runs 6. Activity Runs 7. Integration Runtimes 8. Triggers 9. Operations