Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Cách viết và dùng một terraform module.

  Chắc hẵn các bạn đã nghe qua terraform module, terraform module là những modun mà việc sử dụng lại module đó cho nhiều component khác nhau.  Ví dụ bạn muốn tạo nhiều keyvault khác nhau nhưng thay vì mỗi khi tạo keyvault bạn phải viết nguyên một cái resource dài nhằng, bạn có thể viết một module rồi phía ngoài bạn muốn tạo bao nhiêu keyvault khác nhau bạn chỉ cần khai báo tên và các parameter kèm theo của keyvault đó.  Vậy cấu trúc khi viết một mudun trong terraform như thế nào.  Hình trên là cấu trúc thư mục và file của một modun terraform điển hình.  Các file main.tf và variables.tf của modun được bỏ vào thư mục Modules và thư mục con là tên của một resource. Trong hình trên modun đó là Resource_Group trong Azure Cloud.  Vậy trong file main.tf có gì.  Trước tiên bạn muốn viết resource group có những parameter nào thì bạn lên trang terraform:  https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs/resources/resource_group resource "azurerm_resource_group" &q

Azure Data Factory là gì

  Azure Data Factory Version 2 cho phép bạn tạo lịch luồng dữ liệu (pipeline hay workflow ) để đổ các loại dữ liệu vào (ingest data) các loại dữ liệu này có thể không cùng format, .. sau đó xử lý dữ liệu bằng dịch vụ compute như Azure HDInsight Hadoop, Spark, Azure Data Lake Analytics, Azure Machine Learning sau đó truy xuất dữ liệu ra data store như Azure SQL data warehouse. Các format dữ liệu đầu vào. Một số REST API cho Azure Data Factory version 2.  1. Factories 2. Linked Services 3. Datasets 4. Pipelines 5. Pipeline Runs 6. Activity Runs 7. Integration Runtimes 8. Triggers 9. Operations  

Terraform là gì ? Tại sao DevOps cần phải biết.

Chắc hẳn các bạn DevOps cũng như developer hay Solution Architect đã từng nghe qua và làm việc với terraform.  Vậy terraform là gì ?  Terraform là công cụ mã nguồn mở của công ty HashiCorp, công ty này theo mình nhớ thì có nhiều sản phẩm mã nguồn mở cho anh em DevOps xài như : Consul, Packer, Vargant, ....  Terraform chưa phải là ngôn ngữ mà theo mình thì terraform có dạng theo script language hoặc nó là configuration language. Scripting language như chúng ta biết là : Bash script, Powershell, python script, perl script, .....  Terraform là theo dạng configuration language hơn là một scripting language. Nó được định nghĩa là :    HashiCorp Configuration Language (HCL)  . Theo minh thấy thì terraform hiện nay các công ty đang cần nhiều và có xu hướng chuyển sang dùng terraform bởi vì :  + Terraform hỗ trợ nhiều cloud platform như : AWS amazon web service, Azure Microsoft, Google CLoud và cả như VMWare, Digital Ocean,....  + Cấu trúc đơn giản, có thể lên copy trên terraform.io là có thể

Cách viết một trang đăng ký và trang đăng nhập với php7 và database là mysql.

OK, đã rất lâu rồi không làm việc lại với PHP và MySQL, hiện tại phiên bản PHP đã có version 8.0.9 và ngày release là 29 tháng 7 năm 2021.  Phiên bản tăng liên tục nên một số thư viện cũng nhưng các function kèm theo cũng loại bỏ và phát triển các thư viện mới hơn.  Ví dụ điển hình như PHP 5 thì dùng mysql_connect để kết nối với database MySQL, còn PHP version cao hơn thì sử dụng mysqli_connect.  Trước khi vào làm bài này thì bạn cần phải chuẩn bị cài đặt trước.  1. Database MySQL  2. PHP và các thư viện kèm theo. 3. Có thể là Apache hoặc Nginx.  Tạo database:  Bạn tạo một file config.php để chứa thông tin database name, username, password, .... <?php    define('DB_SERVER', 'localhost');    define('DB_USERNAME', 'root');    define('DB_PASSWORD', 'xxxx');    define('DB_DATABASE', 'development_db');    $db = mysqli_connect(DB_SERVER,DB_USERNAME,DB_PASSWORD,DB_DATABASE); ?> Bạn phải tạo một database có tên là: developm