Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Viết một REST API để lấy thông tin tất cả user bằng PHP và MySQL.

Bài lab này mình sẽ thực hành trên trang web PHP mình mới tạo.  Nghe có vẻ hơi lạ vì thông thường viết một API thường đi đôi với các ngôn ngữ như : nodejs, java spring boot, python hay ruby. Ít ai viết API bằng ngôn ngữ PHP và MySQL.  Bài này mình viết một phần retrieve một tất cả các user có sẵn trong MySQL bằng cách gọi API.  Bài này mình vừa viết là làm trực tiếp trên trang web luôn, bài lab đã có sẵn database và table customer, giờ mình viết gọi một API để lấy thông tin user nào đó trong table customer.  Trước tiên tạo một database.php nhằm mục đích kết nối vào database. như sau:  <?php class Database { private $host = "127.0.0.1" ; private $database_name = "butfa_database" ; private $username = "root" ; private $password = "xxxxxxxx" ; public $conn ; public function getConnection ( ) { $this - > conn = null ; try {