Chuyển đến nội dung chính

Test coverage trong python flask.



Viết unit test là công đoạn mà developer nào cũng phải làm, unit test dùng để kiểm tra code của bạn viết có làm việc như mong đợi hay không ? 

Flask cung cấp một bộ test dưới trình máy khách để  request lên ứng dụng và trả về một dữ liệu. 

Bạn phải test code nhiều nhất có thể, trong trường hợp có nhiều nhánh trong lệnh if bạn phải đảm bảo các nhánh if đã được test khi các điều kiện được match. 

100% coverage không có nghĩa là đảm bảo ứng dụng của bạn không có bug.

Trong flask thông thường bạn sử dụng thư viện pytest và coverage, cài đặt nó:

$ pip install pytest coverage

Thiết lập: Tạo một folder test, và trong folder này có file : conftest.py; file này chứa những hàm fixtures  

Mỗi test sẽ tạo ra một database file và có vài thông tin trong nó: 

INSERT INTO user (username, password)
VALUES
 ('test', 'pbkdf2:sha256:50000$TCI4GzcX$0de171a4f4dac32e3364c7ddc7c14f3e2fa61f2d17574483f7ffbb431b4acb2f'),
 ('other', 'pbkdf2:sha256:50000$kJPKsz6N$d2d4784f1b030a9761f5ccaeeaca413f27f2ecb76d6168407af962ddce849f79');

INSERT INTO post (title, body, author_id, created)
VALUES
 ('test title', 'test' || x'0a' || 'body', 1, '2018-01-01 00:00:00');

 Đây là file : test/data.sql 

Trong file conftest.py ta gọi file data này. 

import os
import tempfile

import pytest
from flaskr import create_app
from flaskr.db import get_db, init_db

with open(os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'data.sql'), 'rb') as f:
  _data_sql = f.read().decode('utf8')


@pytest.fixture
def app():
  db_fd, db_path = tempfile.mkstemp()

  app = create_app({
    'TESTING': True,
    'DATABASE': db_path,
  })

  with app.app_context():
    init_db()
    get_db().executescript(_data_sql)

  yield app

  os.close(db_fd)
  os.unlink(db_path)


@pytest.fixture
def client(app):
  return app.test_client()


@pytest.fixture
def runner(app):
  return app.test_cli_runner()


Ví dụ ta test một API /hello và kiểm tra trả về kết quả có đúng hay không ? 

from flaskr import create_app


def test_config():
  assert not create_app().testing
  assert create_app({'TESTING': True}).testing


def test_hello(client):
  response = client.get('/hello')
  assert response.data == b'Hello, World!'


Nếu trả về kết quả match thì unit test này pass. 

Ví dụ ta test một DB, kiểm tra xem kết quả trả về là kết nối database đó có closed không ? 

import sqlite3

import pytest
from flaskr.db import get_db


def test_get_close_db(app):
  with app.app_context():
    db = get_db()
    assert db is get_db()

  with pytest.raises(sqlite3.ProgrammingError) as e:
    db.execute('SELECT 1')

  assert 'closed' in str(e.value)

Ví dụ dưới: 

def test_init_db_command(runner, monkeypatch):

  class Recorder(object):
    called = False

  def fake_init_db():
    Recorder.called = True

  monkeypatch.setattr('flaskr.db.init_db', fake_init_db)
  result = runner.invoke(args=['init-db'])
  assert 'Initialized' in result.output
  assert Recorder.called

Kiểm tra message trả về có match hay không. Trong trường hợp này là Initialized có trong output trả về không.


Ví dụ bạn muốn test phần authentication trên trang login bạn viết như sau: 

Bạn gửi một method POST với data chứa username, password. 

class AuthActions(object):
  def __init__(self, client):
    self._client = client

  def login(self, username='test', password='test'):
    return self._client.post(
      '/auth/login',
      data={'username': username, 'password': password}
    )

  def logout(self):
    return self._client.get('/auth/logout')


@pytest.fixture
def auth(client):
  return AuthActions(client)

Và dưới là file test_auth hoàn thiện hơn: 

def test_login(client, auth):
  assert client.get('/auth/login').status_code == 200
  response = auth.login()
  assert response.headers['Location'] == 'http://localhost/'

  with client:
    client.get('/')
    assert session['user_id'] == 1
    assert g.user['username'] == 'test'


@pytest.mark.parametrize(('username', 'password', 'message'), (
  ('a', 'test', b'Incorrect username.'),
  ('test', 'a', b'Incorrect password.'),
))
def test_login_validate_input(auth, username, password, message):
  response = auth.login(username, password)
  assert message in response.data

Chạy pytest: 

Bạn set up một file setup.cfg trong folder test để chứa các thông tin cấu hình 

File setup.cfg như sau: 

[tool:pytest]
testpaths = tests

[coverage:run]
branch = True
source = flaskr

Sau đó chạy: 

$ pytest

========================= test session starts ==========================
platform linux -- Python 3.6.4, pytest-3.5.0, py-1.5.3, pluggy-0.6.0
rootdir: /home/user/Projects/flask-tutorial, inifile: setup.cfg
collected 23 items

tests/test_auth.py ........                   [ 34%]
tests/test_blog.py ............                 [ 86%]
tests/test_db.py ..                       [ 95%]
tests/test_factory.py ..                     [100%]

====================== 24 passed in 0.64 seconds =======================

Nếu có một test bi fail thì bạn dùng command: pytest -v để xem list các function nào bị fail. 


Để đo lường test coverage thì chạy lệnh: 

$ coverage run -m pytest

Và có thể xem report trên terminal: 

$ coverage report

Name         Stmts  Miss Branch BrPart Cover
------------------------------------------------------
flaskr/__init__.py   21   0   2   0  100%
flaskr/auth.py     54   0   22   0  100%
flaskr/blog.py     54   0   16   0  100%
flaskr/db.py      24   0   4   0  100%
------------------------------------------------------
TOTAL         153   0   44   0  100%

Hoặc: 

$ coverage html

Sẽ generate ra một folder htmlcov và chưa file report index.html trong folder này. 



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trang web medium.com chết, vì sao ?

 Medium.com là trang web có những bài viết về IT, phần mềm và công nghệ nói chung rất phổ biến và chất lượng.  Nhưng khoảng 1 tuần nay không vào được bằng cả mạng viettel và 4G của Mobi phone.  Dân It thường tham khảo các bài viết trên trang này. Nhiều bài viết hay và chất lượng. là một cơ sở dữ liệu lớn cho dân IT nhưng đã bị chặn.  Các bài viết này thường thì có tính quy chuẩn và dài hơn, các topic có chất lượng hơn so với stackoverflow.  Nhưng các subdomain thì vẫn truy cập được như:  https://about.medium.com Bạn có thể tham khảo lý do vì sao medium.com bị chặn ở Việt nam. tại trang tinh tế:  Nói chung mình không thích điều này.  https://tinhte.vn/thread/website-medium-khong-truy-cap-duoc-la-do-website-chet-hay-chan-ip-viet-nam-nhi.3231608/

GitHub Actions là gì ? Làm quen với GitHub Actions.

  Như ta đã biết github là nới chứa source code nổi tiếng thế giới hiện nay, ngoài github còn có gitlab, bitbucket, codecommit, ... Cơ bản github miễn phí cho người dùng developer, nếu nhu cầu sử dụng nhiều repo cũng như project có nhiều thanh viên developer tham gia thì bạn có thể mua bản nâng cao.  Về tiến trình CI/CD process, chúng ta có thể biết tới như Jenkins, Team City, Codepipeline trên AWS, ...  GitHub Actions mới ra đời gần đây , ngày 13 tháng 11 năm 2019, GitHub Actions ra phiên bản đầu tiên, trước đó khoảng 1 năm bản beta ra đời.  Tham khảo tại đây : https://github.blog/2019-08-08-github-actions-now-supports-ci-cd/ GitHub Actions khá đơn giản, khi tiến trình build, test và deploy được viết trong một file có định dạng yaml nằm trong thư mục .github/workflows/ trong chính source code của bạn.  GitHub Actions là một event-driven nghĩa là chương trình chạy một loạt các dòng lệnh khi bạn nhận được 1 event, ví dụ mỗi lần một developer nào đó tạo một pull request cho một repositor

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Cách sử dụng sys.argv trong python. sys.argv là môt danh sách [list] trong python, nó được sư dụng khi bạn chạy một lệnh command-line nào đó trên hệ thống. Và argument này được đẩy vào script python để thực thi khi chạy câu lệnh. Ví dụ: python sys.argv arg1 arg2 Trước tiên bạn phải import mô đun sys trong script. import sys print "This is the name of the script: " , sys . argv [ 0 ] print "Number of arguments: " , len ( sys . argv ) print "The arguments are: " , str ( sys . argv ) Tên của script này : sysargv.py Số lượng arg là : 1 Arg là : ['sysargv.py'] python test1020.py 111 This is the name of the script:  test1020.py Number of arguments:  2 The arguments are:  ['test1020.py', '111']