Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2021

Autoscaling with Kinesis

Hình ảnh

Phiên bản kubernetes version 1.21 ra đời ngày 08 tháng 04 năm 2021

 Phiên bản kubernetes version 1.21 ra đời ngày 08 tháng 04 năm 2021 Một số nâng cấp và thay đổi trong phiên bản kubernetes version 1.21.  Tính năng cronjob từ bảng thử trở thành tính năng chính thức sau một thời gian là bảng beta.  Feature Secrets và ConfigMaps sẽ không thay đổi sau khi bạn tạo, muốn thay đổi các giá trị trong feature này thì phải tạo mới.  - Sự thay đổi này làm cho hệ thống scale hơn như Kubernetes thông báo vì API Server sẽ không cần phải lấy lại thông tin sau khi bạn thay đổi các giá trị tài nguyên trong Secrets và ConfigMaps.  Kubernetes v1.21 hỗ trợ IP version 4 và IP version 6.  Shutdown worker node một các có hệ thống, như các phiên bản trước thì tính năng này không có nên khi một node đột ngột shutdown thì pod không được shutdown một cách có hệ thống và tuần tự.  Khi tính năng này ra đời làm cho các pod shotdown có hệ thống và tuần tự nên không gây nên những vấn đề trong workload.  Giám sát PV, Kubenetes v1.21 có tính năng alpha là giám sát health của Persis

Môt số operation trong pyspark RDD

 Trong RDD viết tắt bởi  Resilient Distributed Dataset  pyspark có một số operation chú ý và RDDs là những thành phần không thể thay đổi được, chúng được thực thi trên đa node và thực thi một cách song song parrallel.  1. Count() - đếm.  - Số lượng đơn vị element trong RDD trả về. Ví dụ:  ----------------------------------------count.py--------------------------------------- from pyspark import SparkContext sc = SparkContext("local", "count app") words = sc.parallelize ( ["scala", "java", "hadoop", "spark", "akka", "spark vs hadoop", "pyspark", "pyspark and spark"] ) counts = words.count() print "Number of elements in RDD -> %i" % (counts) ----------------------------------------count.py--------------------------------------- và khi chaỵ thì output ra:  Number of elements in RDD → 8.   2. Collect() - Tất cả các thành phần trong RDD được trả về

Ví dụ đơn giản về Spark script

 Hôm này đụng lại Spark trong việc xử lý data transformation.  Bài này nói về  tổng quan về Spark API, spark được xây dựng trên nền tảng distributed datasets. Nó chứa đựng các đối tượng tùy ý. Bạn tạo một dataset từ dữ liệu ngoài, rồi áp nó vào xử lý theo chế độ đồng thời nhiều luồng parallel. Các block của Spark được gọi là RDD(Resilient Distributed Datasets) API, trong RDD API có 2 kiểu xử lý là : transformations và actions  - Transformations: là những dataset được định nghĩa dựa trên các dataset trước đó. Một vài transformation trên RDD là : flatMap(), map(), reduceKey(), filter() và sortByKey() - Actions: là khởi đầu thực thi 1 job trong cluster. Một vài actions trên RDD là:   count(), collect(), first(), max(), reduce() và ... Ở high-level RDD API nó cung cấp : DataFrame API và Machine Learning API.  Sử dụng hàm createDataFrame() val data = Seq ( ( 'James' , '' , 'Smith' , '1991-04-01' , 'M' , 3000 ) , ( 'Michael' , 'Rose

Quy luật đặt tên (Naming conventions) trong terraform.

 Naming conventions là quy ước đặt tên, nó áp dụng cho tất cả các ngon ngữ lập trình trong đó terraform không là ngoại lệ dù terraform không phải là ngôn ngữ lập trình.  Terraform là một công cụ phần mềm dùng để thực hiện việc pháp triển hạ tầng dươi những mã code.  Terraform cung cấp luồng làm việc dưới dạng command line để quản lý hàng trăm các dịch vụ đám mây.  Terraform hệ thống hóa các API của dịch vụ đám mây thông qua những file cấu hình định nghĩa.  Vậy trong terraform thì quy định đặt tên như thế nào ?  Quy định chung:  1. Dùng dấu gạch dưới _(underscore) thay vì dùng dấu gạch giưã (- dash) cho tất cả như: tên tài nguyên, tên dữ liệu nguồn data source, tên biến và outputs.  2. Chỉ sử dụng ký tự thường (không ký tự hoa) và số. Tài nguyên và data source argument. 1. Không lặp lại kiểu tài nguyên trong tên tài nguyên.     Nên sử dụng:  resource "aws_route_table" "public" {}    Không nên sử dụng:  resource "aws_route_table" "public_route_table&quo