Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2020

How to deploy a react app to Azure storage account ?

Hình ảnh
 For react application, we can host it on Azure storage account and then we can enable static web on it.  Firstly, we create Storage account, in this part we take note:  1. Region of storage account.  2. Performance.  Once storage account is created successfully, we enable static website and put index.html as index document name as below:  After click SAVE button, we get URL for the static website.  Example :  https://xxxxxx.z23.web.core.windows.net/ OK, then we deploy code into storage accounts:  For deployment, we need access key of storage account,  Click on Storage accounts >> Settings >> Access Keys  to get ConnectionString:  For deployment we can use Jenkins, GitHub Action,.... In this topic I use GitHub Action for deployment,  1. Create a deploy.yml file,      deploy : if : ${{ contains(github.ref, 'develop') }} runs-on : ubuntu-latest strategy : matrix : node-version : [12.x] steps : - name : Checkout GitHub Action u

Amazon CDK cho K8s - những bước cơ bản.

Hình ảnh
  Như chúng ta đã biết thì CDK là một framework của Amazon để viết code cho việc thiết lập hạ tầng mạng cho những ứng dụng chạy trên Amazon Web Service.  Không giống như các công cụ automation hạ tầng khác, muốn sử dụng framework này bạn phải biết ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình như : TypeScript, .NET, Java hay Python.  Trong bài viết này mình đề cập đến dùng CDK framework để viết một hạ tầng kubernetes trên AWS dùng ngôn ngữ python.  Trước khi đi vào thiết lập một ví dụ dùng ngôn ngữ python thì bạn cần cài Python và PIP kèm theo.  I. Các tool cần có:      Python >= 3.7.7      pipenv version 2018.11.26 hoặc cao hơn.  II. Cài đặt:      Cài đặt cdk8s thì bạn có 2 cách cài:  $ brew install cdk8s hoặc:  $ npm install -g cdk8s-cli III. Tạo project:     Ok, giờ bạn tạo project cdk bạn chạy các command sau:  $ mkdir hello $ cd hello $ cdk8s init python-app creating a new project from template: python-app ... Quá trình làm mình sẽ thực hiện các bước sau: Tạo một thư mục hello   Cài đặt cá