Chuyển đến nội dung chính

GitHub Actions là gì ? Làm quen với GitHub Actions.

Optimizing CI/CD Pipelines in GitHub Actions | ActiveState 

Như ta đã biết github là nới chứa source code nổi tiếng thế giới hiện nay, ngoài github còn có gitlab, bitbucket, codecommit, ...

What is Git and GitHub? And how to use GitHub? - DEV

Cơ bản github miễn phí cho người dùng developer, nếu nhu cầu sử dụng nhiều repo cũng như project có nhiều thanh viên developer tham gia thì bạn có thể mua bản nâng cao. 

Về tiến trình CI/CD process, chúng ta có thể biết tới như Jenkins, Team City, Codepipeline trên AWS, ... 

GitHub Actions mới ra đời gần đây , ngày 13 tháng 11 năm 2019, GitHub Actions ra phiên bản đầu tiên, trước đó khoảng 1 năm bản beta ra đời. 

Tham khảo tại đây : https://github.blog/2019-08-08-github-actions-now-supports-ci-cd/

GitHub Actions khá đơn giản, khi tiến trình build, test và deploy được viết trong một file có định dạng yaml nằm trong thư mục .github/workflows/ trong chính source code của bạn. 

GitHub Actions là một event-driven nghĩa là chương trình chạy một loạt các dòng lệnh khi bạn nhận được 1 event, ví dụ mỗi lần một developer nào đó tạo một pull request cho một repository nào đó thì dòng lệnh build được thực thi và có thể chạy các dòng lệnh test chương trình. 

Workflow overview


Job sẽ thực thi khi nhận được một event, trong job phân chia thành nhiều step khác nhau và sắp xếp các step để chạy. 

Các thành phần trong GitHub Action: 

Trong Jobs có thể có nhiều job khác nhau. 

Component and service overview

Workflows

Là một thủ tục tự động, workflows được tạo bởi một hay nhiều job và các job này có thể chạy Theo định kỳ hoặc trigger chạy khi nhận được một event nào đó. 

Events

Là một hành động ấn định để trigger một workflow, ví dụ khi một developer tạo một nhánh develop nào đó thì event này được gửi tới workflow, hoặc bạn có thể sử dụng webhook khi nhận một event bên ngoài trigger vào workflow. 

Jobs
Là một tập các steps để thực thi trên cùng một runnner. Mặc định với một workflow chạy nhiều job thì các job này chạy song song (parallel) 

Steps
Là những tác vụ riêng rẽ để chạy các command (mà còn gọi là action),  mỗi step trong một job thực thi trên 


Actions
Là một building block, có tính portable được build sẵn,  bạn có thể tạo riêng một action riêng cho bạn. 


Runners

Là một server mà GitHub Actions cài đặt các ứng dụng trong nó. Bạn có thể sử dụng runner của github hoặc bạn có thể sử dụng server riêng của bạn. 
Github runner hỗ trợ các hệ điều hành: Ubuntu Linux, Microsoft Windows, and macOS

Ví dụ một file build như sau: 

name: learn-github-actions
on: [push]
jobs:
 check-bats-version:
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
   - uses: actions/checkout@v2
   - uses: actions/setup-node@v1
   - run: npm install -g bats
   - run: bats -v

Workflow này sẽ từ do

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Cách sử dụng sys.argv trong python.

sys.argv là môt danh sách [list] trong python, nó được sư dụng khi bạn chạy một lệnh command-line nào đó trên hệ thống.
Và argument này được đẩy vào script python để thực thi khi chạy câu lệnh.

Ví dụ: python sys.argv arg1 arg2

Trước tiên bạn phải import mô đun sys trong script.import sys print"This is the name of the script: ", sys.argv[0]print"Number of arguments: ", len(sys.argv)print"The arguments are: ", str(sys.argv)

Tên của script này : sysargv.py
Số lượng arg là : 1
Arg là : ['sysargv.py']


python test1020.py 111 This is the name of the script:  test1020.py
Number of arguments:  2
The arguments are:  ['test1020.py', '111']

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.

Như các bạn đã biết thì REST viết tắt bởi REpresentational State Transfer. Bạn có thể tham khảo thêm ở đây.

Vậy REST là gì:

Có 6 yếu tố của REST như sau:

1. Client-Server: phía server side phục vụ như một service còn phía client sẽ dùng service này.

2.Stateless:  Mỗi request từ client phải chứa tất cả các thông tin mà phía server yêu cầu phải có. Nói nôm na là mỗi request chứa các thông tin riêng rẽ không liên quan đến những request khác.

3. Cacheable : Phía server side phải cảnh báo chỉ ra cho client side biết là request đó có cache hay không.

4. Hệ thống phân lớp: Giao tiếp giữa server side và client side có thể thông qua lớp trung gian ở giữa để trả lời các request được gọi mà không cân phía client phải làm những động tác khác nữa.

5. Các cổng giao tiếp là giống nhau : Các phương thức giao tiếp giữa client và server là khuôn mẫu giống nhau.

6. Mã code linh động. Phía server có thể thực thi cho môt API gọi duy nhất mà không ảnh hưởng tới các API khác.

RESTful web service là gì :

Kiế…

Cài đặt docker trên windows server 2016.

1. Cài đặt Windows Server 2016 Container Feature:  Mở PowerShell : Cài đặt các container feature dùng powershell: Dùng lệnh: InstallWindowsFeature containers Restart lại windows: 2. Cài đặt windows server 2016 base image:  Cài đặt mô đun : ContainerImage Dùng lệnh: Install-PackageProvider ContainerImage -force List các image có giá trị: Cài đặt Windows Server Core : 3. Cài đặt docker trên windows server 2016. Download script để cài đặt docker : Chạy script : Kiểm tra các image có trên server :