Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2020

GitHub Actions là gì ? Làm quen với GitHub Actions.

Hình ảnh
  Như ta đã biết github là nới chứa source code nổi tiếng thế giới hiện nay, ngoài github còn có gitlab, bitbucket, codecommit, ... Cơ bản github miễn phí cho người dùng developer, nếu nhu cầu sử dụng nhiều repo cũng như project có nhiều thanh viên developer tham gia thì bạn có thể mua bản nâng cao.  Về tiến trình CI/CD process, chúng ta có thể biết tới như Jenkins, Team City, Codepipeline trên AWS, ...  GitHub Actions mới ra đời gần đây , ngày 13 tháng 11 năm 2019, GitHub Actions ra phiên bản đầu tiên, trước đó khoảng 1 năm bản beta ra đời.  Tham khảo tại đây : https://github.blog/2019-08-08-github-actions-now-supports-ci-cd/ GitHub Actions khá đơn giản, khi tiến trình build, test và deploy được viết trong một file có định dạng yaml nằm trong thư mục .github/workflows/ trong chính source code của bạn.  GitHub Actions là một event-driven nghĩa là chương trình chạy một loạt các dòng lệnh khi bạn nhận được 1 event, ví dụ mỗi lần một developer nào đó tạo một pull request cho một repositor

Các thành phần Kubernetes.

Hình ảnh
Khi bạn triển khai Kubernetes, Kubernetes cluster được hình thành.  Một Kubernetes cluster chứa một bộ các worker còn gọi là node. Bên trong những node này chạy các container, mỗi cluster có ít nhất một worker node.  Những worker node chứa các ***POD, những POD này là những thành phần ứng dụng workload.  Control plane quản lý các worker node và các POD trong một cluster.  Trên môi trường sản phẩm, Control Plane thường chạy nhiều tính toán và nhiều nodes , nó có khả năng fault-tolerance* và high-availability**.  Đây là các components trong một Kubernetes Cluster.  1. Các thành phần Control Plane:   Các thành phần Control plane nó quyết định toàn cục của một cluster, cũng như phát hiện và phản hồi một sự kiện trong cluster.  Các thành phần control plane có thể chạy bất kỳ trên máy nào trong cluster, Tuy nhiên để đơn giản, ta set up một đoạn code để start tất cả các thành phần control plane trong một một node và không chạy những ứng dụng dành cho người dùng trên node này.  + kube-apiserve