HTTPS cho Jenkins và Sonarqube.


Taking responsibility for cyber security in a truly virtual world
Trong quá trình làm project, devops chúng ta thường build bộ CI/CD nhưng để bảo mật tầng web cho 2 ứng dụng này là Jenkins và Sonarqube thì bạn cần phải làm gì ?

Jenkins server được cài đặt trên ec2 instance của Amazon và Sonarqube được cài đặt chung với server Jenkins nhưng chạy port khác.

Jenkins là gì? Build và deploy code nhanh chóng với Jenkins | TopDev
Logo Jenkins

Giới thiệu SonarQube - Công cụ phân tích và kiểm tra chất lượng code
Kết quả scan của sonarqube:

Trong trường hợp này bạn phân quyền developer nào được quyền truy cập vào web jenkins để deploy và developer nào được vào Sonarqube để xem các kết quả sonar-scanner trả về.

Mong muốn các dữ liệu truyền được mã hoá, vậy phải bật tính năng https cho truy cập jenkins và sonarqube.

Ví dụ ta đang dùng Nginx làm Reverse Proxy

All About Nginx. What is Nginx? | by Aishwary Aish | Medium

Sau khi cài đặt nginx thành công ta viết 1 file configuration :

upstream jenkins {
  server 127.0.0.1:8443 fail_timeout=0;
}
server {
        listen 443 ssl;
         listen [::]:443 ssl;
        ssl_certificate /etc/nginx/nginx-selfsigned.crt;
        ssl_certificate_key /etc/nginx/nginx-selfsigned.key;
        root /var/www/example.com/html;
        index index.html index.htm index.nginx-debian.html;

        server_name ec2-x-x-x-x.compute-1.amazonaws.com;

        location / {
                proxy_set_header        Host $host:$server_port;
                proxy_set_header        X-Real-IP $remote_addr;
                proxy_set_header        X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
                proxy_set_header        X-Forwarded-Proto $scheme;
                proxy_pass  http://jenkins;
                proxy_http_version 1.1;
                proxy_request_buffering off;
                proxy_buffering off; # Required for HTTP-based CLI to work over SSL
                proxy_redirect  http:// https://;
               add_header 'X-SSH-Endpoint' 'ec2-x-x-x-x.compute-1.amazonaws.com:50022' always;
        }
}


Trong đó port : 8443 là port của Jenkins service chạy trong server, port publish ra ngoài là 443 với SSL certificate là selfsigned. 

Tương tự ta viết 1 file cấu hình cho sonarqube với port chạy là port khác port 443, có thể set port : 444


upstream sonarqube {
  server 127.0.0.1:9000 fail_timeout=0;
}
server {
       
        listen 444 ssl;
         listen [::]:444 ssl;
        ssl_certificate /etc/nginx/nginx-selfsigned.crt;
        ssl_certificate_key /etc/nginx/nginx-selfsigned.key;
        root /var/www/example.com/html;
        index index.html index.htm index.nginx-debian.html;

        server_name. ec2-x-x-x-x.compute-1.amazonaws.com;

        location / {
                proxy_set_header        Host $host:$server_port;
                proxy_set_header        X-Real-IP $remote_addr;
                proxy_set_header        X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
                proxy_set_header        X-Forwarded-Proto $scheme;
                proxy_pass  http://sonarqube;
                proxy_http_version 1.1;
                proxy_request_buffering off;
                proxy_buffering off; # Required for HTTP-based CLI to work over SSL
                proxy_redirect  http:// https://;
               add_header 'X-SSH-Endpoint' 'ec2-x-x-x-x.compute-1.amazonaws.com:50022' always;
        }
}


Trong đó port 9000 là port chạy của sonarqube service.

Nếu trong trường hợp EC2 instance của bạn không có Public DNS name, ta phải bật tính năng này lên trong VPC.

Vào https://console.aws.amazon.com >> VPC >> click phải vào VPC mà EC2 instance đang chạy trong nó. >>> Edit DNS hostnames
Và enable DNS hostname. 

Lúc này Ec2 instance của bạn sẽ tự động được gán 1 Public DNS name. 

Vậy bạn có thể truy cập vào : 

https://ec2-x-x-x-x.compute-1.amazonaws.com

Và: 
https://ec2-x-x-x-x.compute-1.amazonaws.com:444
Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trang web medium.com chết, vì sao ?

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.