Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tư, 2020

AWS SQS - Ứng dụng tích hợp sử dụng hàng đợi và thông điệp.

Hình ảnh
Bài viết này chúng ta tập trung vào một dịch vụ trên Amazon về hàng đợi AWS SQS - viết tắt bởi Amazon Simple Queue Service. Vậy SQS là gì - SQS là dịch vụ thông điệp hàng đợi có tính năng available cao, bảo mật và linh động, nó cung cấp một bộ REST API để tạo hàng đợi cũng như gửi, nhận và xoá thông điệp. Các thông điệp thành phẩm : Các bộ sản xuất ra thông điệp là tiến tình được gọi là các API gửi thông điệp của SQS. SQS hỗ trợ 2 kiểu hàng đợi : Stardard : sự cố gắng tối đa cho việc sắp xếp thông điệp Và First-In-First-Out (FIFO) : thông điệp nào vào trước thì sẽ ra trước theo một hàng đợi sắp xếp. AWS SQS cơ bản hỗ trợ đẩy thông điệp đi ít nhất một message nên có những sự cố là AWS SQS đẩy nhiều thông điệp đi và bị trùng lặp. Tiến trình hoàn tất thông điệp: Batch processing : Trong tiến trình này mỗi thông điệp xử lý một cách độc lập, Single message processing: được sử dụng trong nhiều kịch bản khi một thông điệp có thể trigger các thông điệp khác Những l