Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng hai, 2020

Cisco Meraki là gì và các tính năng cơ bản.

Hình ảnh
Cisco Meraki là bộ giải pháp quản lý mạng trên nền bản internet nó mở ra việc quản trị tập trung các vị trí, hạ tầng và các thiết bị. Các thành phần bao gồm: 1. Giải pháp toàn diện cho việc quản trị mạng trên nền tảng đám mây. 2. Wireless, Switching, Security and SD-WAN, Mobile Device Management (MDM), and Smart Cameras. 3. Tích hợp phần cứng, phần mềm và các  dịch vụ đám mây. Tích hợp Meraki : Meraki cung cấp 5 giải pháp tich1 hợp: Dashboard API : Cung cấp dịch vụ REST API cho các thiết bị, quản trị và giám sát. Webhook Alerts: Hệ thống thông báo thời gian thực cho những sự kiện và giám sát healthcheck. Location Scanning API : Là một phương thức HTTP POST được cấu hình trên Dashboard cung cấp thông tin vị trí client qua GPS hoặc X/Y (toạ độ) dựa trên AP tích hợp địa chỉ và tín hiệu. MV Sense: Là bộ tập hợp REST API và luồng thời gian thực MQTT cho phép giám sát không gian vật lý dựa trên số seri của MV camera. External Captive Portal cho phép một tổ chức có

Quản trị các thiết bị mạng bằng script python.

Hình ảnh
Hiện nay quản trị mạng đang chuyển hướng quản trị các thiết bị Switch, Router, Firewall, ... từ màn hình GUI sang command line hoặc scripting bằng ngôn ngữ nào đó. Ví dụ trong bài viết này mình dùng python để kết nối ssh vào 1 Linux server sử dụng ssh key để authentication. Thư viện python được dùng là : Netmiko. Yêu cầu : Python 3.6+ Cài đặt thư viện: pip3 install Netmiko #!/usr/bin/env python from netmiko import Netmiko from getpass import getpass key_file = "/Users/thanh.nguyenvan/Downloads/ssh.pem" cisco1 = {     "device_type": "linux",     "host": "abcabc",     "username": "ubuntu",     "use_keys": True,     "key_file": key_file #    "ssh_config_file": "", } net_connect = Netmiko(**cisco1) print(net_connect.find_prompt()) output = net_connect.send_command("ls -ls source/") print(output) Lưu đoạn script trên thà