Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2019

NodePort , Load Balancer và Ingess trong kubernetes.

Khái niệm NodePort , Load balancer và Ingress hay làm chúng ta lẫn lộn. Để làm rõ vấn đề này bạn cần vững và hiểu các khái niệm sau : NodePort : 

NodePort là dịch vụ cơ bản nhất của Kubernetes để traffic bên ngoài đi vào dịch vụ bên trong. 


NodePort được định nghĩa trong file YAML như sau: 


apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: my-nodeport-service
spec:
selector:
app: my-app
type: NodePort
ports:
- name: http
port: 80
targetPort: 80
nodePort: 30036
protocol: TCP
NodePort hiện tại của service là : 30036

Loadbalancer:

Loadbalancer sẽ cung cấp 1 single IP address để truy cập vào dịch vụ phía trong: