Chuyển đến nội dung chính

VIẾT MỘT ỨNG DỤNG DÙNG FRAMEWORK FLASK VỚI DATABASE LÀ MONGO.


Trong bài viết này bạn học được cách tạo một ứng dụng sử dụng framework flask với cơ sở dữ liệu là mongodb.

Các phần mềm cần thiết :

 • docker (1.6.0 or above)
 • docker-compose (1.3.1+)
 • python 2.7 or above
 • Linux VM - (We used ubuntu 14.04 64 bit)

Cấu trúc của một flask app như sau:

├── app.py
├── docker-compose.yml
├── Dockerfile
├── README.md
├── requirements.txt
└── templates
  └── todo.html

Tạo một thư mực cha:

Tạo một thư mục cha có tên : flask_mongo_compose_sample

$ mkdir flask_compose_sample
$ cd flask_compose_sample

Tạo một file app.py có nội dung sau :

import os
from flask import Flask, redirect, url_for, request, render_template
from pymongo import MongoClient

app = Flask(__name__)

client = MongoClient(
  os.environ['DB_PORT_27017_TCP_ADDR'],
  27017)
db = client.tododb


@app.route('/')
def todo():

  _items = db.tododb.find()
  items = [item for item in _items]

  return render_template('todo.html', items=items)


@app.route('/new', methods=['POST'])
def new():

  item_doc = {
    'name': request.form['name'],
    'description': request.form['description']
  }
  db.tododb.insert_one(item_doc)

  return redirect(url_for('todo'))

if __name__ == "__main__":
  app.run(host='0.0.0.0', debug=True)


Tạo một template file:

File todo.html có nội dung sau và nó dùng ninia template để render, file này nằm ở trong folder template :

<form action="/new" method="POST">
 <input type="text" name="name"></input>
 <input type="text" name="description"></input>
 <input type="submit"></input>
</form>

{% for item in items %}
 <h1> {{ item.name }} </h1>
 <p> {{ item.description }} <p>
{% endfor %}


Tạo file requrements.txt có nôi dung sau;

requirements.txt

Có 2 module cần cài :

flask
pymongo

Tạo một dockerfile :


FROM python:2.7
ADD . /todo
WORKDIR /todo
RUN pip install -r requirements.txt


Tạo một docker-compose.yml trong thư mục cha,
web:
 build: .
 command: python -u app.py
 ports:
  - "5000:5000"
 volumes:
  - .:/todo
 links:
  - db
db:
 image: mongo:3.0.2

Sau đó ta có thể chạy ứng dụng được rồi.

$ docker-compose build
$ docker-compose up

Bây giờ bạn có thể truy cập http://localhost:5000 trên trình duyệt của bạn và thấy nội dung được in ra. 
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Cách sử dụng sys.argv trong python.

sys.argv là môt danh sách [list] trong python, nó được sư dụng khi bạn chạy một lệnh command-line nào đó trên hệ thống.
Và argument này được đẩy vào script python để thực thi khi chạy câu lệnh.

Ví dụ: python sys.argv arg1 arg2

Trước tiên bạn phải import mô đun sys trong script.import sys print"This is the name of the script: ", sys.argv[0]print"Number of arguments: ", len(sys.argv)print"The arguments are: ", str(sys.argv)

Tên của script này : sysargv.py
Số lượng arg là : 1
Arg là : ['sysargv.py']


python test1020.py 111 This is the name of the script:  test1020.py
Number of arguments:  2
The arguments are:  ['test1020.py', '111']

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.

Như các bạn đã biết thì REST viết tắt bởi REpresentational State Transfer. Bạn có thể tham khảo thêm ở đây.

Vậy REST là gì:

Có 6 yếu tố của REST như sau:

1. Client-Server: phía server side phục vụ như một service còn phía client sẽ dùng service này.

2.Stateless:  Mỗi request từ client phải chứa tất cả các thông tin mà phía server yêu cầu phải có. Nói nôm na là mỗi request chứa các thông tin riêng rẽ không liên quan đến những request khác.

3. Cacheable : Phía server side phải cảnh báo chỉ ra cho client side biết là request đó có cache hay không.

4. Hệ thống phân lớp: Giao tiếp giữa server side và client side có thể thông qua lớp trung gian ở giữa để trả lời các request được gọi mà không cân phía client phải làm những động tác khác nữa.

5. Các cổng giao tiếp là giống nhau : Các phương thức giao tiếp giữa client và server là khuôn mẫu giống nhau.

6. Mã code linh động. Phía server có thể thực thi cho môt API gọi duy nhất mà không ảnh hưởng tới các API khác.

RESTful web service là gì :

Kiế…

Cài đặt docker trên windows server 2016.

1. Cài đặt Windows Server 2016 Container Feature:  Mở PowerShell : Cài đặt các container feature dùng powershell: Dùng lệnh: InstallWindowsFeature containers Restart lại windows: 2. Cài đặt windows server 2016 base image:  Cài đặt mô đun : ContainerImage Dùng lệnh: Install-PackageProvider ContainerImage -force List các image có giá trị: Cài đặt Windows Server Core : 3. Cài đặt docker trên windows server 2016. Download script để cài đặt docker : Chạy script : Kiểm tra các image có trên server :