Chuyển đến nội dung chính

Find Security Bugs với Jenkins, Maven và Sonaqube


https://find-sec-bugs.github.io/

Findsecbugs là một plugin cho việc kiểm tra các lỗi bảo mật cho một ứng dụng web chạy Java.

Plugin này có thể tích hợp với nhiếu công cụ phát triền khác nhau như : Eclipse , IntelliJ và NetBeans.

Ngoài ra nó được dùng trong CI như Jenkins và Sonar.

Bài viết này tập  trung vào việc Findsecbugs tích hợp với Maven và Jenkins.

I. Cài đặt FindBug plugin trên Jenkins.

Manage Jenkins >> Manage Plugin >> Available

Select : "FindBug Plug-in"

II. Configure Maven:

1. Cấu hình file POM:

Trong file pom.xml :
[...]
<build>
    <plugins>
        
        [...]
        <!-- SpotBugs Static Analysis -->
        <plugin>
            <groupId>com.github.spotbugs</groupId>
            <artifactId>spotbugs-maven-plugin</artifactId>
            <version>3.1.1</version>
            <configuration>
                <effort>Max</effort>
                <threshold>Low</threshold>
                <failOnError>true</failOnError>
                <includeFilterFile>${session.executionRootDirectory}/spotbugs-security-include.xml</includeFilterFile>
                <excludeFilterFile>${session.executionRootDirectory}/spotbugs-security-exclude.xml</excludeFilterFile>
                <plugins>
                    <plugin>
                        <groupId>com.h3xstream.findsecbugs</groupId>
                        <artifactId>findsecbugs-plugin</artifactId>
                        <version>LATEST</version> <!-- Auto-update to the latest stable -->
                    </plugin>
                </plugins>
            </configuration>
        </plugin>
    </plugins>

</build>

File: /spotbugs-security-include.xml

<FindBugsFilter>
    <Match>
        <Bug category="SECURITY"/>
    </Match>
</FindBugsFilter>


File : /spotbugs-security-exclude.xml

<FindBugsFilter>
</FindBugsFilter>
2. Chạy Scan: 
mvn compile
mvn spotbugs:spotbugs

Với :findbugs:findbugs
thì complie code trong /target/classes/
3. Phân tích kết quả: 
Offical GUI: 
mvn spotbugs:gui

XML report; 
target/findbugsXml.xml
Khi chạy scan thì kết quả xuất ra file report trong thư mục : target 
III. Build trong Jenkins: 
clean install findbugs:findbugs
Thiết lập : Build Settings : Check "Publish FindBugs analysis results"
IV: FindBug với Sonarque : 
Cài đặt FindBugs: 

Mặc định là profile là Sonar way. Bạn chọn một trong 2 profile :
FindBugs Security Audit or FindBugs Security Minimal

Chạy maven:

   mvn sonar:sonar
Tạo một custom profile thì bạn chọn repository : 
Find Sec Bugs: 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Cách sử dụng sys.argv trong python.

sys.argv là môt danh sách [list] trong python, nó được sư dụng khi bạn chạy một lệnh command-line nào đó trên hệ thống.
Và argument này được đẩy vào script python để thực thi khi chạy câu lệnh.

Ví dụ: python sys.argv arg1 arg2

Trước tiên bạn phải import mô đun sys trong script.import sys print"This is the name of the script: ", sys.argv[0]print"Number of arguments: ", len(sys.argv)print"The arguments are: ", str(sys.argv)

Tên của script này : sysargv.py
Số lượng arg là : 1
Arg là : ['sysargv.py']


python test1020.py 111 This is the name of the script:  test1020.py
Number of arguments:  2
The arguments are:  ['test1020.py', '111']

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.

Như các bạn đã biết thì REST viết tắt bởi REpresentational State Transfer. Bạn có thể tham khảo thêm ở đây.

Vậy REST là gì:

Có 6 yếu tố của REST như sau:

1. Client-Server: phía server side phục vụ như một service còn phía client sẽ dùng service này.

2.Stateless:  Mỗi request từ client phải chứa tất cả các thông tin mà phía server yêu cầu phải có. Nói nôm na là mỗi request chứa các thông tin riêng rẽ không liên quan đến những request khác.

3. Cacheable : Phía server side phải cảnh báo chỉ ra cho client side biết là request đó có cache hay không.

4. Hệ thống phân lớp: Giao tiếp giữa server side và client side có thể thông qua lớp trung gian ở giữa để trả lời các request được gọi mà không cân phía client phải làm những động tác khác nữa.

5. Các cổng giao tiếp là giống nhau : Các phương thức giao tiếp giữa client và server là khuôn mẫu giống nhau.

6. Mã code linh động. Phía server có thể thực thi cho môt API gọi duy nhất mà không ảnh hưởng tới các API khác.

RESTful web service là gì :

Kiế…

Cài đặt docker trên windows server 2016.

1. Cài đặt Windows Server 2016 Container Feature:  Mở PowerShell : Cài đặt các container feature dùng powershell: Dùng lệnh: InstallWindowsFeature containers Restart lại windows: 2. Cài đặt windows server 2016 base image:  Cài đặt mô đun : ContainerImage Dùng lệnh: Install-PackageProvider ContainerImage -force List các image có giá trị: Cài đặt Windows Server Core : 3. Cài đặt docker trên windows server 2016. Download script để cài đặt docker : Chạy script : Kiểm tra các image có trên server :