Cách sử dụng sys.argv trong python.


Cách sử dụng sys.argv trong python.

sys.argv là môt danh sách [list] trong python, nó được sư dụng khi bạn chạy một lệnh command-line nào đó trên hệ thống.
Và argument này được đẩy vào script python để thực thi khi chạy câu lệnh.

Ví dụ: python sys.argv arg1 arg2

Trước tiên bạn phải import mô đun sys trong script.import sys
print "This is the name of the script: ", sys.argv[0]
print "Number of arguments: ", len(sys.argv)
print "The arguments are: " , str(sys.argv)


Tên của script này : sysargv.py
Số lượng arg là : 1
Arg là : ['sysargv.py']


python test1020.py 111
This is the name of the script:  test1020.py
Number of arguments:  2
The arguments are:  ['test1020.py', '111']

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trang web medium.com chết, vì sao ?

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.