Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2018

Python script giám sát hệ thống tích hợp với Nagios

Hello Devopers.

Mình mới viết một script nhỏ để giám sát hệ thống sensor bằng python3.

Mục đính là để giám sát hệ thống bật tắt một thiết bị. Trong script này thiết bị phải cung cấp gía trị giám sát được truyền theo định dạng file : xml.

Ví dụ:


url = "http://192.168.10.200:8880/values.xml"Trong script này mình sử dụng hàm xml và urllib.

#!/usr/bin/env python3
import sys
import ssl
from lxml import etree
import urllib3
import urllib.request
import xml.etree.ElementTree as xee
context = ssl._create_unverified_context()
url = "http://192.168.10.200:8880/values.xml"
s = urllib.request.urlopen(url, context = context)
contents = s.read()
file = open("export.xml", 'wb')
file.write(contents)
file.close()


 Chúng ta tạo một file export.xml và đọc nội dung file đó. Khi hệ thống Nagios quét tuần tự thì thông số trong file export.xml được cập nhật.


data = "export.xml"
web = etree.parse(data)
root = web.getroot()
for BinaryInSet in root:


        fo…