Kết nối python flask với Database Oracle.
Dear các bạn,

Bài viết này mình show cho các bạn về cách làm việc giữa flask framework và database Oracle.

Bài viết này khá cơ bản dành cho các bạn làm quen với python nói chung và flask framework nói riêng.

Trước tiên bạn có thể tham khảo sơ qua về flask framework tại đây.     

Flask là một python framework khá nhỏ gọn.Dưới là một ví dụ  về flask:

from flask import Flask
app = Flask(__name__)

@app.route("/")
def hello():
    return "Hello World!"

Ok, vậy cài đặt và chạy flask như thế nào?
 
$ pip install Flask
$ FLASK_APP=hello.py flask run
 * Running on http://localhost:5000/  


Vậy giờ bạn có thể truy cập vào http://localhost:5000 xem kết quả trả về như thế nào nhé.


Trước tiên bạn import thư viện Oracle vào:

 import cx_Oracle

OK, sau đó bạn viết một hàm kết nối và làm việc với database Oracle:

def querydb():
    con = cx_Oracle.connect('username/password@x.x.x.x:1521/Servicename')    
    pn = request.form['phonenumber']
    cur = con.cursor()
    sql = """select to_char(DTCREAT,'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') ..... and numero = :numero"""
    cur.execute(sql, numero = pn)
    title = [i[0] for i in cur.description]
    print(title)
    results = []
    for result in cur.fetchall():
         results.append(result)
    return render_template('query.html', results= results)Ví du trên là ban kết nối database Oracle bằng username và password với địa chỉ IP address của server database Oracle

Phía trên thiết kế một form, nhập số điện thoại vào để lấy ra thông tin OTP chăng hạn.

Và kết quả render ra template trên file query.html.

Ok, tới đây bạn có thể viết một SQL form để query từ database Oracle rồi đó.   

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trang web medium.com chết, vì sao ?

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.