Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2018

Kết nối python flask với Database Oracle.

Hình ảnh
Dear các bạn, Bài viết này mình show cho các bạn về cách làm việc giữa flask framework và database Oracle. Bài viết này khá cơ bản dành cho các bạn làm quen với python nói chung và flask framework nói riêng. Trước tiên bạn có thể tham khảo sơ qua về flask framework tại đây .      Flask là một python framework khá nhỏ gọn.Dưới là một ví dụ  về flask: from flask import Flask app = Flask(__name__) @app.route("/") def hello(): return "Hello World!" Ok, vậy cài đặt và chạy flask như thế nào?   $ pip install Flask $ FLASK_APP=hello.py flask run * Running on http://localhost:5000/   Vậy giờ bạn có thể truy cập vào http://localhost:5000 xem kết quả trả về như thế nào nhé. Trước tiên bạn import thư viện Oracle vào:  import cx_Oracle OK, sau đó bạn viết một hàm kết nối và làm việc với database Oracle: def querydb():     con = cx_Oracle.connect('username/password@x.x.x.x:1521/Servicename')         pn = request.form['phonenu