Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2016

Các câu lệnh mở rộng của docker.

Hình ảnh
1.     Bạn muốn copy hay download 1 file trong docker container về server host. Bạn dùng câu lệnh sau: docker cp tenfile.txt containerID:/etc/ssl/privates/domain.key docker cp containerID:/etc/nginx/nginx.conf nginx.conf 2.     Bạn chỉnh configuration bằng tay trong container, giờ bạn muốn lưu thành 1 image, để trong trường hợp xảy ra sự cố bạn có thể tạo nhanh 1 container trước khi tinh chỉnh bạn dùng câu lệnh sau:        docker commit containerID owner_name/image_name 3.     Để xóa 1 container bạn dùng câu lệnh sau:        docker rm containerID 4.     Để xóa 1 image bạn dùng câu lệnh :   docker rmi image_name 5.     Để xem tất cả các container (kể các container không chạy , ở trạng thái “exit”). Bạn dùng lệnh sau:   docker ps -a  http://manageitservice247.com