Tạo mysql database và user, gán quyền user đó cho database.
Trong mysql để tạo database ta chạy lệnh sau:
    mysql> CREATE DATABASE manageitservice;
Sau khi truy cập vào chế độ command line của mysql  (mysql -uroot -p).
Tạo user cho database nào đó:
mysql>CREATE USER 'thanh'@'localhost' IDENTIFIED BY 'passmanageitservice';
Và gán quyền user này cho database:
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON manageitservice.* TO ‘thanh’@'localhost’;
mysql> FLUSH PRIVILEGES;

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trang web medium.com chết, vì sao ?

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.