Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng sáu, 2016

Copy file trong docker container về server host.

Hình ảnh
Sau khi bạn chạy một docker container, nhưng trong docker container đó bạn cần backup 1 file cấu hình. Ví dụ file nginx.conf chẳng hạn. Hoặc file SSL certificate. Bạn làm như sau: #docker cp <containerID>:/path/to/nginx.conf /path/to/save/fileonhostserver Cụ thể như sau: #docker cp nginx_container_id:/etc/nginx/nginx.conf . Câu lệnh trên copy file nginx.conf trên container đang chạy lưu về server host tại vị trí chạy lệnh trên. Tuy nhiên ta không thể copy file trong thư mục :  /proc, /sys, /dev, tmpfs, and mounts created by the user in the container. Đối với trường hợp này ta sử dụng lệnh tar để copy bằng tay. $ docker exec foo tar Ccf $(dirname SRC_PATH) - $(basename SRC_PATH) | tar Cxf DEST_PATH - hoặc: $ tar Ccf $(dirname SRC_PATH) - $(basename SRC_PATH) | docker exec -i foo tar Cxf DEST_PATH - Theo: http://manageitservice247.com/copy-file-trong-docker-container-ve-server-host/

Tạo mysql database và user, gán quyền user đó cho database.

Hình ảnh
Trong mysql để tạo database ta chạy lệnh sau:     mysql> C REATE DATABASE manageitservice; Sau khi truy cập vào chế độ command line của mysql  ( mysql -uroot -p ). Tạo user cho database nào đó: mysql>CREATE USER 'thanh'@'localhost' IDENTIFIED BY 'passmanageitservice'; Và gán quyền user này cho database: mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON manageitservice.* TO ‘thanh’@'localhost’; mysql> FLUSH PRIVILEGES;