Docker hub là gì ?
Docker cung cấp một nơi lưu trữ image trên cloud, docker gọi nó là docker hub.
Docker hub cung cấp một cách tập trung tài nguyên cho việc tìm kiếm image, phân phối và quản lý sự thay đồi của image. Devops và developer có thể dùng các image này một cách tự động và theo flow.
Dcoker Hub cung cấp các tính năng sau:
1. Image repo: tìm kiếm , lưu trữ, push và pull image cho cộng đồng người dùng docker và offical  và các image dành riêng cho sản phầm.
2. Xây dựng một cách tự động: Từ động build những image khi có sự thay đổi code của sản phẩm trên github hoặc bitbucket.
3. Webhook: Là một tính năng của tự động build, webhook thông báo cho bạn biết khi có push thành công lên một repo.
4. Tổ chức : Tạo những nhóm làm việc được truy cập vào image.
5. Tích hợp với github và bitbucket.
Bạn có thể đăng ký github tại : https://hub.docker.com/
Với bản free bạn chỉ lưu trữ được một image dưới chế độ private.  Các image còn lại ở chế độ public.
dockerhub
Các câu lệnh khi dùng với docker hub:
docker search
docker login
docker push
docker pull
repos

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trang web medium.com chết, vì sao ?

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.