Cài đặt docker trên windows server 2016.1. Cài đặt Windows Server 2016 Container Feature: 
Mở PowerShell :
windows-2016-docker-1-988x1024
Cài đặt các container feature dùng powershell:
windows-2016-docker-2-1024x262
Dùng lệnh: InstallWindowsFeature containers
Restart lại windows:
windows-2016-docker-3
2. Cài đặt windows server 2016 base image: 
Cài đặt mô đun : ContainerImage
windows-2016-docker-4-1024x102
Dùng lệnh: Install-PackageProvider ContainerImage -force
List các image có giá trị:
windows-2016-docker-5-1024x119
Cài đặt Windows Server Core :
windows-2016-docker-7-1024x209
3. Cài đặt docker trên windows server 2016.
Download script để cài đặt docker :
windows-2016-docker-8-1024x77
Chạy script :
windows-2106-docker-9-1024x261
Kiểm tra các image có trên server :
windows-2106-docker-10-1024x193

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trang web medium.com chết, vì sao ?

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.