Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng năm, 2016

Giới thiệu về Swig template engine.

Swig là một template engine mạnh mẽ, nó không những hổ trợ cho node.js mà còn hỗ trợ cho Django và Jinia2.  Ví dụ ta có một file html như sau :  <h1>{{ pagename|title }}</h1> <ul> {% for author in authors %} <li{% if loop.first %} class="first"{% endif %}> {{ author }} </li> {% endfor %} </ul> Trong file js bạn configure render template dùng swig như sau:  var swig = require('swig'); swig.renderFile('/path/to/template.html', { pagename: 'awesome people', authors: ['Paul', 'Jim', 'Jane'] }); Kết quả sau khi chạy node.js trên sẽ là:  <h1>Awesome People</h1> <ul> <li class="first">Paul</li> <li>Jim</li> <li>Jane</li> </ul> Bạn có thể tham khảo thêm tại : http://paularmstrong.github.io/swig/ và https://github.com/paularmstrong/swig/

Dùng awk trong linux.

Hình ảnh
Trong linux khi muốn filter của print ra một giá trị nào đó. Thì thông thường thì ra sử dụng các câu lênh kết hợp với awk. Ví dụ: Bạn muốn in cột đầu tiên của tất cả các hàng (row) như sau: ifconfig | awk '{print$1}' manageitservice@ubuntu:~$ ifconfig | awk '{print$1}' eth0 inet inet6 UP RX TX collisions:0 RX lo inet inet6 UP RX TX collisions:0 RX Ví dụ bạn lấy ip address của tất cả các cạc mạng:  ifconfig | awk -F"[ :]+" '/inet addr:/ {print $4}' Bạn muốn lấy ethernet_name của một địa chỉ ip address nào đó.  grep -B1 "inet addr:192.168.1.250" | awk '$1!="inet" && $1!="--" {print $1}' Print out sẽ là:  ubuntu@ubuntu:~$ ifconfig | grep -B1 "inet addr:192.168.1.250" | awk '$1!="inet" && $1!="--" {print $1}' eth0

Giới hạn số connection trên ip của vsftp.

Hình ảnh
Giới hạn số connection trên ip của vsftp. Mặc định vsftpd không giới hạn số connection trên một ip nguồn. Dể set giới hạn trên một ip pub kết nồi vào vsftpd server ta cấu hình sau. Mở file : vsftpd.conf vi /etc/vsftpd.conf Set số connection: max_per_ip = 4 Sau đó restart lại vsftpd. # /etc/init.d/vsftpd restart Bạn sẽ gặp lỗi sau khi giới hạn connection trên server ftp :  Status: Connecting to manageitservice247.com:21... Status: Connection established, waiting for welcome message... Response: 421 There are too many connections from your internet address. Error: Could not connect to server Status: Waiting to retry...

StackOverflow nơi không thể thiếu cho dân lập trình.

Hình ảnh
Với giới lập trình máy tính StackOverflow khá quen thuộc, hầu như ngày nào cũng vào StackOverflow. Vì StackOverflow cung cấp một dữ liệu khổng lồ về lập trình, về các câu hỏi & trả lời về lập trình cũng như hệ thống mạng. Tôi tham gia StackOverflow khoảng 2 năm và trong vòng 6 tháng gần đây tôi cố gắng trả lời & chia sẽ những kiến thức mình biết cho các bạn. Và hôm này tôi rất vui khi được xếp vào top 2% this week. Các tính reputation của StackOverflow rất hay. - Bạn trả lời được các user đánh giá 1 thì bạn sẽ được 10 reputation. - Câu trả lời của bạn được người hỏi tick là câu trả lời chính xác (tick màu xanh) thì bạn sẽ được 15 reputation.

Cài đặt docker trên windows server 2016.

Hình ảnh
1. Cài đặt Windows Server 2016 Container Feature:  Mở PowerShell : Cài đặt các container feature dùng powershell: Dùng lệnh: InstallWindowsFeature containers Restart lại windows: 2. Cài đặt windows server 2016 base image:  Cài đặt mô đun : ContainerImage Dùng lệnh: Install-PackageProvider ContainerImage -force List các image có giá trị: Cài đặt Windows Server Core : 3. Cài đặt docker trên windows server 2016. Download script để cài đặt docker : Chạy script : Kiểm tra các image có trên server :

Docker hub là gì ?

Hình ảnh
Docker cung cấp một nơi lưu trữ image trên cloud, docker gọi nó là docker hub. Docker hub cung cấp một cách tập trung tài nguyên cho việc tìm kiếm image, phân phối và quản lý sự thay đồi của image. Devops và developer có thể dùng các image này một cách tự động và theo flow. Dcoker Hub cung cấp các tính năng sau: 1. Image repo: tìm kiếm , lưu trữ, push và pull image cho cộng đồng người dùng docker và offical  và các image dành riêng cho sản phầm. 2. Xây dựng một cách tự động: Từ động build những image khi có sự thay đổi code của sản phẩm trên github hoặc bitbucket. 3. Webhook: Là một tính năng của tự động build, webhook thông báo cho bạn biết khi có push thành công lên một repo. 4. Tổ chức : Tạo những nhóm làm việc được truy cập vào image. 5. Tích hợp với github và bitbucket. Bạn có thể đăng ký github tại : https://hub.docker.com/ Với bản free bạn chỉ lưu trữ được một image dưới chế độ private.  Các image còn lại ở chế độ public. Các câu lệnh khi dùng với doc