Tuples trong python.
Không giống như list trong python. tuple là một tuần tự của những đối tượng không thay đổi được. Thông thường được bắt đầu bởi dấu ( và kết thúc là dấu )

Ví dụ ta có 1 tuple sau:

tup1 = ('physics', 'chemistry', 1997, 2000);
tup2 = (1, 2, 3, 4, 5 );
tup3 = "a", "b", "c", "d";

Một tuple rỗng thì được định nghĩa:

tup = ();

Bạn có thể định nghĩa:

tup = (50,);

Truy cập giá trị trong tuple:

`#!/usr/bin/python

tup1 = ('physics', 'chemistry', 1997, 2000);
tup2 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 );

print "tup1[0]: ", tup1[0]
print "tup2[1:5]: ", tup2[1:5]`


Khi chạy file code trên giá trị in ra sẽ là:

tup1[0]:  physics
tup2[1:5]:  [2, 3, 4, 5]\

Thay đổi giá trị tuple, như đã nói ở trên tuple khác với list là không thể thay đổi giá trị của tuple :

ví dụ:
#!/usr/bin/python

tup1 = (12, 34.56);
tup2 = ('abc', 'xyz');

# không thay đổi được giá trị tuple
# tup1[0] = 100;

# So let's create a new tuple as follows
tup3 = tup1 + tup2;
print tup3

Giá trị in ra khi chạy file trên sẽ là:

(12, 34.56, 'abc', 'xyz')

Xóa một tuple : 

Ví dụ: 

#!/usr/bin/python

tup = ('physics', 'chemistry', 1997, 2000);

print tup
del tup;
print "After deleting tup : "
print tup
Khi chạy đoạn code trên sẽ có kết quả sau : 

('physics', 'chemistry', 1997, 2000)
After deleting tup :
Traceback (most recent call last):
  File "test.py", line 9, in <module>
    print tup;
NameError: name 'tup' is not defined

Vì tuple tup đã bị xóa nên sinh ra lỗi như trên. 

Tương tự như list, các oparation như list: 

Python ExpressionResultsDescription
len((1, 2, 3))3Length
(1, 2, 3) + (4, 5, 6)(1, 2, 3, 4, 5, 6)Concatenation
('Hi!',) * 4('Hi!', 'Hi!', 'Hi!', 'Hi!')Repetition
3 in (1, 2, 3)TrueMembership
for x in (1, 2, 3): print x,1 2 3Iteration
Tương tự list: 

Python ExpressionResultsDescription
L[2]'SPAM!'Offsets start at zero
L[-2]'Spam'Negative: count from the right
L[1:]['Spam', 'SPAM!']Slicing fetches sections

Thao khảo thêm : www.manageitservice247.com/blog


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trang web medium.com chết, vì sao ?

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.