Cấu hình load balancing health check cho nginx.

File defaul nginx load balancing :

http {
  upstream myapp1 {
    server srv1.example.com;
    server srv2.example.com;
    server srv3.example.com;
  }

  server {
    listen 80;

    location / {
      proxy_pass http://myapp1;
    }
  }
}
Ví dụ bạn có file nginx như sau:

upstream mywebsite1 {
 least_conn;
 server xxx.xxx.xxx.20 weight=1 max_fails=3 fail_timeout=15s;
 server xxx.xxx.xxx.21 weight=1 max_fails=3 fail_timeout=15s;
}
Cấu hình trên là cấu hình load balancer cho nginx với max_fail = 3 , nghĩa là với request thứ 7 khi 1 server bị down thì từ request thứ 7 trở đi ,tất cả các request được trỏ về server còn sống.
Nên để cấu hình heath check bạn cấu hình max_fail = 1 , nghĩa là từ request thứ 3 trở đi đều redirect về server live nếu 1 trong 2 server live die

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trang web medium.com chết, vì sao ?

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.