Node.js + AWS API Gateway + LamBDA + MongoDB on ec2 instance.


Lambda của amazon là một tính năng mới với mô hình serverless dùng trigger khi thực thi một nhóm code. (hiện tại chỉ support node.js , python 2.7 và java 8)

Dưới đây là bài viết cơ bản về node.js + aws api gateway + lambda và mongo được cài trên ec2 instance.


Tạo một lambda function:

Tạo file index.js nội dung như dưới:


var mongodb = require('mongodb');

console.log('Loading function');

exports.handler = function(event, context) {
    console.log("Connecting to Mongo");

    mongodb.MongoClient.connect('mongodb://manageitservice247.com:27017/nodetest2', function(err, db) {
        console.log("Connected to mongo");
        var col = db.collection('userlist');

        col.find({}).toArray(function(err, docs) {
            if (err) throw err;
            docs.forEach(function(doc) {
                console.log(doc);
context.done(null, doc);
            });
           
           
            console.log("Done");
           
db.close();
        });  
    });
};

Sau đó, cài đặt mongoose module cho node.js:

npm install mongoose

Nén folder node_module và file index.js lại thành file : index.zip. Up load lên lambda trên aws.

Trên server mongo : tạo một một database có tên : nodetest2 và có một collection có tên là: userlist

Trên collection này bạn tạo các thông tin tùy ý để test.

Trên AWS API gateway bạn có thể tạo các API để thực thi các nhóm lệnh code này.

Và chạy.

Chi tiết : http://manageitservice247.com/blog


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trang web medium.com chết, vì sao ?

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.