Chuyển đến nội dung chính

[jade]Sự kế thừa template.


                             
Như ta đã biết jade là một template engine mạnh mẽ của node.js. Jade hỗ trợ sự kế thừa template thông qua các keywords như "block" và "extends". Một block có thể được thay thế trong một template con. Những khối block của Jade có thể cung cấp các nội dung mặc định .

Ví dụ một trang layout.jade như sau:

layout.jade
html
 head
  title My Site - #{title}
  block scripts
   script(src='/jquery.js')
 body
  block content
  block foot
   #footer
    p some footer content

Bây giờ chúng ta muốn kế thừa phần layout ta chỉ cần tạo một fil mới và dùng keyword "extends " . Bây giờ bạn có thể định nghĩa một hoặc nhiều block có thể đè lên nội dung block cha.

page1.jade
extends ./layout.jade

block scripts
 script(src='/jquery.js')
 script(src='/pets.js')

block content
 h1= title
 each pet in pets
  include pet
Chú ý là ở đây block foot vẫn là block foot của trang layout.jade

Một block có thể được ghi đè bởi những block khác, như ví dụ dưới:

sub-layout.jade
extends ./layout.jade

block content
 .sidebar
  block sidebar
   p nothing
 .primary
  block primary
   p nothing

Và trang con có thể ghi đè:

page2.jade
extends ./sub-layout.jade

block content
 .sidebar
  block sidebar
   p nothing
 .primary
  block primary
   p nothing

Thêm vào (chèn vào) trong Jade.

Ví dụ ta có một file sau :

html
 head
  block head
   script(src='/vendor/jquery.js')
   script(src='/vendor/caustic.js')
 body
  block content
Giờ ta muốn thêm vào 2 file javascript nữa:

extends layout

block append head
 script(src='/vendor/three.js')
 script(src='/game.js')
hoặc
extends layout

append head
 script(src='/vendor/three.js')
 script(src='/game.js')

Chi tiết : www.manageitservice247.com/blog

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Cách sử dụng sys.argv trong python.

sys.argv là môt danh sách [list] trong python, nó được sư dụng khi bạn chạy một lệnh command-line nào đó trên hệ thống.
Và argument này được đẩy vào script python để thực thi khi chạy câu lệnh.

Ví dụ: python sys.argv arg1 arg2

Trước tiên bạn phải import mô đun sys trong script.import sys print"This is the name of the script: ", sys.argv[0]print"Number of arguments: ", len(sys.argv)print"The arguments are: ", str(sys.argv)

Tên của script này : sysargv.py
Số lượng arg là : 1
Arg là : ['sysargv.py']


python test1020.py 111 This is the name of the script:  test1020.py
Number of arguments:  2
The arguments are:  ['test1020.py', '111']

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.

Như các bạn đã biết thì REST viết tắt bởi REpresentational State Transfer. Bạn có thể tham khảo thêm ở đây.

Vậy REST là gì:

Có 6 yếu tố của REST như sau:

1. Client-Server: phía server side phục vụ như một service còn phía client sẽ dùng service này.

2.Stateless:  Mỗi request từ client phải chứa tất cả các thông tin mà phía server yêu cầu phải có. Nói nôm na là mỗi request chứa các thông tin riêng rẽ không liên quan đến những request khác.

3. Cacheable : Phía server side phải cảnh báo chỉ ra cho client side biết là request đó có cache hay không.

4. Hệ thống phân lớp: Giao tiếp giữa server side và client side có thể thông qua lớp trung gian ở giữa để trả lời các request được gọi mà không cân phía client phải làm những động tác khác nữa.

5. Các cổng giao tiếp là giống nhau : Các phương thức giao tiếp giữa client và server là khuôn mẫu giống nhau.

6. Mã code linh động. Phía server có thể thực thi cho môt API gọi duy nhất mà không ảnh hưởng tới các API khác.

RESTful web service là gì :

Kiế…

Cài đặt docker trên windows server 2016.

1. Cài đặt Windows Server 2016 Container Feature:  Mở PowerShell : Cài đặt các container feature dùng powershell: Dùng lệnh: InstallWindowsFeature containers Restart lại windows: 2. Cài đặt windows server 2016 base image:  Cài đặt mô đun : ContainerImage Dùng lệnh: Install-PackageProvider ContainerImage -force List các image có giá trị: Cài đặt Windows Server Core : 3. Cài đặt docker trên windows server 2016. Download script để cài đặt docker : Chạy script : Kiểm tra các image có trên server :