[jade]Sự kế thừa template.


                             
Như ta đã biết jade là một template engine mạnh mẽ của node.js. Jade hỗ trợ sự kế thừa template thông qua các keywords như "block" và "extends". Một block có thể được thay thế trong một template con. Những khối block của Jade có thể cung cấp các nội dung mặc định .

Ví dụ một trang layout.jade như sau:

layout.jade
html
 head
  title My Site - #{title}
  block scripts
   script(src='/jquery.js')
 body
  block content
  block foot
   #footer
    p some footer content

Bây giờ chúng ta muốn kế thừa phần layout ta chỉ cần tạo một fil mới và dùng keyword "extends " . Bây giờ bạn có thể định nghĩa một hoặc nhiều block có thể đè lên nội dung block cha.

page1.jade
extends ./layout.jade

block scripts
 script(src='/jquery.js')
 script(src='/pets.js')

block content
 h1= title
 each pet in pets
  include pet
Chú ý là ở đây block foot vẫn là block foot của trang layout.jade

Một block có thể được ghi đè bởi những block khác, như ví dụ dưới:

sub-layout.jade
extends ./layout.jade

block content
 .sidebar
  block sidebar
   p nothing
 .primary
  block primary
   p nothing

Và trang con có thể ghi đè:

page2.jade
extends ./sub-layout.jade

block content
 .sidebar
  block sidebar
   p nothing
 .primary
  block primary
   p nothing

Thêm vào (chèn vào) trong Jade.

Ví dụ ta có một file sau :

html
 head
  block head
   script(src='/vendor/jquery.js')
   script(src='/vendor/caustic.js')
 body
  block content
Giờ ta muốn thêm vào 2 file javascript nữa:

extends layout

block append head
 script(src='/vendor/three.js')
 script(src='/game.js')
hoặc
extends layout

append head
 script(src='/vendor/three.js')
 script(src='/game.js')

Chi tiết : www.manageitservice247.com/blog

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trang web medium.com chết, vì sao ?

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.