Vài câu lệnh cơ bản khi làm việc với Postgres

PostgreSQL
1. Chuyển sang database postgres.

          su - postgres

2. Sau đó vào database :

        psql

3. Vào cụ thể một database nào đó:

      psql database_name

4. Xem danh sách các database:

    postgres=# \l

5. Khi nào bạn vào 1 database cụ thể nào đó, bạn muốn xem sanh sách các list tables, views, and sequences:

    postgres=# \d

6. Nếu bạn muốn chỉ xem danh sách table:

    postgres=# \dt

7. Bạn muốn thay đổi password một user nào đó trong postgres:

    ALTER USER database_name WITH PASSWORD 'qwert12345';

8. Tạo một database trong postgres.

    CREATE DATABASE database_name;

9. Xóa một database postgres:
 
   DROP DATABASE database_name;

10. Xem danh sách các user trong postgres.

   postgres=# \du

11. Xem tất cả các record trong một table:

   postgres=#SELECT * FROM table_name;

12.  Update 1 record trong postgres:
 
   postgres=#UPDATE username='abcd' WHERE id=1;

13. Thoát khỏi console postgres:

  postgres=#\q   
 

 
Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trang web medium.com chết, vì sao ?

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.