Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2015

Vài câu lệnh cơ bản khi làm việc với Postgres

Hình ảnh
1. Chuyển sang database postgres.           su - postgres 2. Sau đó vào database :         psql 3. Vào cụ thể một database nào đó:       psql database_name 4. Xem danh sách các database:     postgres=# \l 5. Khi nào bạn vào 1 database cụ thể nào đó, bạn muốn xem sanh sách các list tables, views, and sequences:     postgres=# \d 6. Nếu bạn muốn chỉ xem danh sách table:     postgres=# \dt 7. Bạn muốn thay đổi password một user nào đó trong postgres:     ALTER USER database_name WITH PASSWORD 'qwert12345'; 8. Tạo một database trong postgres.     CREATE DATABASE database_name; 9. Xóa một database postgres:      DROP DATABASE database_name; 10. Xem danh sách các user trong postgres.    postgres=# \du 11. Xem tất cả các record trong một table:    postgres=#SELECT * FROM table_name; 12.  Update 1 record trong postgres:      postgres=#UPDATE username='abcd' WHERE id=1; 13. Thoát khỏi console postgres:   postgres=#\q