Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2015

Vài câu lệnh cơ bản khi làm việc với Postgres

1. Chuyển sang database postgres.

          su - postgres

2. Sau đó vào database :

        psql

3. Vào cụ thể một database nào đó:

      psql database_name

4. Xem danh sách các database:

    postgres=# \l

5. Khi nào bạn vào 1 database cụ thể nào đó, bạn muốn xem sanh sách các list tables, views, and sequences:

    postgres=# \d

6. Nếu bạn muốn chỉ xem danh sách table:

    postgres=# \dt

7. Bạn muốn thay đổi password một user nào đó trong postgres:

    ALTER USER database_name WITH PASSWORD 'qwert12345';

8. Tạo một database trong postgres.

    CREATE DATABASE database_name;

9. Xóa một database postgres:

   DROP DATABASE database_name;

10. Xem danh sách các user trong postgres.

   postgres=# \du

11. Xem tất cả các record trong một table:

   postgres=#SELECT * FROM table_name;

12.  Update 1 record trong postgres:

   postgres=#UPDATE username='abcd' WHERE id=1;

13. Thoát khỏi console postgres:

  postgres=#\q