VAGRANT VÀ CHEF.


Để có môi trường lab thực hành cho chef, bạn có thể dùng vagrant để tạo server ảo bằng chef. (trước kia tôi hay xài bootstrap từ chef work-station lên thẳng EC2 luôn :D)

Bài viết này  tôi hướng dẫn các bạn tạo máy ảo vagrant rồi dung chef cài đặt nginx trên máy ảo  đó.

1  1.   Cài đặt chef
2  2.  Cài đặt vagrant
3  3.   Cấu hình chef va vagrant.
4  4.   Tạo máy ảo.
 1 & 2 : bạn có thể tự cài đặt.
 3. Sau đó bạn chạy: vagrant init  .Câu lệnh này sẽ sinh ra file : Vagrantfile.
 5. Cấu hình file vagrantfile như sau :

Vagrant::Config.run do |config|
  config.vm.box = "ubuntu/trusty64"
  config.ssh.username = "vagrant"
  config.ssh.private_key_path = "C:/chef/.vagrant/machines/default/virtualbox/private_key"
  config.ssh.forward_agent = true
  config.vm.provision :chef_solo do |chef|
       chef.data_bags_path = "databags"
      chef.cookbooks_path = ["cookbooks", "C:/chef/cookbooks"]
     chef.add_recipe "nginx"
   end
end

Sau đó bạn: vagrant up

Vagrant sẽ tải image từ máy bạn nếu sẵn có hoặc download image : ubuntu/trusty64 về với cấu hình thêm trong file vagrantfile: 

config.vm.box_url = "https://cloud-images.ubuntu.com/vagrant/trusty/current/trusty-server-cloudimg-amd64-vagrant-disk1.box"
Để cấu hình authentication khi cài nginx cho server bạn phải cấu hình them file : config.ssh

Sau khi chạy xong bạn chay : vagrant provision cài chef và nginx recipe.

Sau khi chạy thành công như hình:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trang web medium.com chết, vì sao ?

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.